Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

27. marca 2020
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 470 598 −111
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 349 933 600
  2.1 Pohľadávky voči MMF 80 008 21
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 269 925 579
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 139 326 14 951
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 13 935 56
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 13 935 56
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 826 075 99 955
  5.1 Hlavné refinančné operácie 1 055 −415
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 825 017 100 371
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 3 −1
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 32 290 −5 337
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 2 925 697 26 065
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 2 721 018 23 625
  7.2 Ostatné cenné papiere 204 679 2 439
8 Dlh verejnej správy v eurách 23 330 0
9 Ostatné aktíva 281 503 −757
Aktíva spolu 5 062 687 135 421
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 313 101 8 327
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 2 021 477 108 123
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 1 809 023 96 095
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 212 454 12 029
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 −1
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 8 034 −248
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 480 798 18 007
  5.1 Verejná správa 349 502 20 098
  5.2 Ostatné záväzky 131 296 −2 090
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 316 063 7 233
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 7 215 41
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 5 762 −204
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 5 762 −204
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 57 371 0
10 Ostatné záväzky 277 443 −6 769
11 Účty precenenia 466 635 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 108 790 911
Pasíva spolu 5 062 687 135 421
31 March 2020
Commentary