Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

27 март 2020 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 470 598 −111
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 349 933 600
  2.1 Вземания от МВФ 80 008 21
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 269 925 579
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 139 326 14 951
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 13 935 56
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 13 935 56
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 826 075 99 955
  5.1 Основни операции по рефинансиране 1 055 −415
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 825 017 100 371
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 3 −1
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 32 290 −5 337
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 2 925 697 26 065
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 2 721 018 23 625
  7.2 Други ценни книжа 204 679 2 439
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 23 330 0
9 Други активи 281 503 −757
Общо активи 5 062 687 135 421
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 313 101 8 327
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 2 021 477 108 123
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 1 809 023 96 095
  2.2 Депозитно улеснение 212 454 12 029
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 −1
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 8 034 −248
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 480 798 18 007
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 349 502 20 098
  5.2 Други задължения 131 296 −2 090
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 316 063 7 233
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 7 215 41
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 762 −204
  8.1 Депозити, салда и други задължения 5 762 −204
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 57 371 0
10 Други задължения 277 443 −6 769
11 Сметки за преоценка 466 635 0
12 Капитал и резерви 108 790 911
Общо пасиви 5 062 687 135 421
31 March 2020
Commentary