Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

27. března 2020
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 470 598 −111
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 349 933 600
  2.1 Pohledávky za MMF 80 008 21
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 269 925 579
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 139 326 14 951
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 13 935 56
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 13 935 56
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 826 075 99 955
  5.1 Hlavní refinanční operace 1 055 −415
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 825 017 100 371
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 3 −1
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 32 290 −5 337
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 2 925 697 26 065
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 2 721 018 23 625
  7.2 Ostatní cenné papíry 204 679 2 439
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 23 330 0
9 Ostatní aktiva 281 503 −757
Aktiva celkem 5 062 687 135 421
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 313 101 8 327
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 2 021 477 108 123
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 1 809 023 96 095
  2.2 Vkladová facilita 212 454 12 029
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 0 −1
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 8 034 −248
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 480 798 18 007
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 349 502 20 098
  5.2 Ostatní závazky 131 296 −2 090
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 316 063 7 233
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 7 215 41
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 5 762 −204
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 5 762 −204
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 57 371 0
10 Ostatní závazky 277 443 −6 769
11 Účty přecenění 466 635 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 108 790 911
Pasiva celkem 5 062 687 135 421
31 March 2020
Commentary