Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

27.03.2020.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 470 598 −111
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 349 933 600
  2.1 SVF debitoru parādi 80 008 21
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 269 925 579
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 139 326 14 951
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 13 935 56
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 13 935 56
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 826 075 99 955
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 1 055 −415
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 825 017 100 371
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 3 −1
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 32 290 −5 337
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 2 925 697 26 065
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 2 721 018 23 625
  7.2 Pārējie vērtspapīri 204 679 2 439
8 Valdības parāds euro 23 330 0
9 Pārējie aktīvi 281 503 −757
Kopā aktīvi 5 062 687 135 421
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 313 101 8 327
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 2 021 477 108 123
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 1 809 023 96 095
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 212 454 12 029
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 0 −1
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 8 034 −248
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 480 798 18 007
  5.1 Saistības pret valdību 349 502 20 098
  5.2 Pārējās saistības 131 296 −2 090
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 316 063 7 233
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 7 215 41
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 5 762 −204
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 5 762 −204
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 57 371 0
10 Pārējās saistības 277 443 −6 769
11 Pārvērtēšanas konti 466 635 0
12 Kapitāls un rezerves 108 790 911
Kopā pasīvi 5 062 687 135 421
31 March 2020
Commentary