Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2020 03 27
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 470 598 −111
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 349 933 600
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 80 008 21
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 269 925 579
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 139 326 14 951
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 13 935 56
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 13 935 56
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 826 075 99 955
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 1 055 −415
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 825 017 100 371
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 3 −1
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 32 290 −5 337
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 925 697 26 065
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 2 721 018 23 625
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 204 679 2 439
8 Valdžios skola eurais 23 330 0
9 Kitas turtas 281 503 −757
Visas turtas 5 062 687 135 421
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 313 101 8 327
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 021 477 108 123
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 1 809 023 96 095
  2.2 Indėlių galimybė 212 454 12 029
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 −1
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 8 034 −248
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 480 798 18 007
  5.1 Valdžiai 349 502 20 098
  5.2 Kiti įsipareigojimai 131 296 −2 090
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 316 063 7 233
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 7 215 41
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 762 −204
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 5 762 −204
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 57 371 0
10 Kiti įsipareigojimai 277 443 −6 769
11 Perkainojimo sąskaitos 466 635 0
12 Kapitalas ir rezervai 108 790 911
Visi įsipareigojimai 5 062 687 135 421
31 March 2020
Commentary