Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

27. marec 2020
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 470.598 −111
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 349.933 600
  2.1 Terjatve do MDS 80.008 21
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 269.925 579
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 139.326 14.951
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 13.935 56
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 13.935 56
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 826.075 99.955
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 1.055 −415
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 825.017 100.371
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 3 −1
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 32.290 −5.337
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 2.925.697 26.065
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 2.721.018 23.625
  7.2 Drugi vrednostni papirji 204.679 2.439
8 Javni dolg v eurih 23.330 0
9 Druga sredstva 281.503 −757
Skupaj sredstva 5.062.687 135.421
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.313.101 8.327
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 2.021.477 108.123
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 1.809.023 96.095
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 212.454 12.029
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 0 −1
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 8.034 −248
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 480.798 18.007
  5.1 Sektor država 349.502 20.098
  5.2 Druge obveznosti 131.296 −2.090
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 316.063 7.233
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 7.215 41
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 5.762 −204
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 5.762 −204
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 57.371 0
10 Druge obveznosti 277.443 −6.769
11 Računi prevrednotenja 466.635 0
12 Kapital in rezerve 108.790 911
Skupaj obveznosti 5.062.687 135.421
31 March 2020
Commentary