Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

27. marec 2020
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 470.598 −111
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 349.933 600
  2.1 Terjatve do MDS 80.008 21
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 269.925 579
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 139.326 14.951
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 13.935 56
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 13.935 56
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 826.075 99.955
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 1.055 −415
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 825.017 100.371
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 3 −1
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 32.290 −5.337
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 2.925.697 26.065
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 2.721.018 23.625
  7.2 Drugi vrednostni papirji 204.679 2.439
8 Javni dolg v eurih 23.330 0
9 Druga sredstva 281.503 −757
Skupaj sredstva 5.062.687 135.421
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.313.101 8.327
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 2.021.477 108.123
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 1.809.023 96.095
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 212.454 12.029
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 0 −1
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 8.034 −248
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 480.798 18.007
  5.1 Sektor država 349.502 20.098
  5.2 Druge obveznosti 131.296 −2.090
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 316.063 7.233
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 7.215 41
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 5.762 −204
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 5.762 −204
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 57.371 0
10 Druge obveznosti 277.443 −6.769
11 Računi prevrednotenja 466.635 0
12 Kapital in rezerve 108.790 911
Skupaj obveznosti 5.062.687 135.421
Annexes
31 March 2020