Menu

Eurosystemets konsoliderede balance

27. marts 2020
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 470.598 −111
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 349.933 600
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 80.008 21
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 269.925 579
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 139.326 14.951
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 13.935 56
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 13.935 56
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 826.075 99.955
  5.1 Primære markedsoperationer 1.055 −415
  5.2 Langfristede markedsoperationer 825.017 100.371
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 3 −1
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 32.290 −5.337
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 2.925.697 26.065
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 2.721.018 23.625
  7.2 Andre værdipapirer 204.679 2.439
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 23.330 0
9 Andre aktiver 281.503 −757
Aktiver i alt 5.062.687 135.421
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.313.101 8.327
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 2.021.477 108.123
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 1.809.023 96.095
  2.2 Indlånsfacilitet 212.454 12.029
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 0 −1
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 8.034 −248
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 480.798 18.007
  5.1 Offentlig forvaltning og service 349.502 20.098
  5.2 Andre forpligtelser 131.296 −2.090
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 316.063 7.233
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 7.215 41
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 5.762 −204
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 5.762 −204
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 57.371 0
10 Andre forpligtelser 277.443 −6.769
11 Revalueringskonti 466.635 0
12 Kapital og reserver 108.790 911
Passiver i alt 5.062.687 135.421
31 March 2020
Commentary