Επιλογές αναζήτησης
Home Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος

27 Μαρτίου 2020
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 470.598 −111
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 349.933 600
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 80.008 21
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 269.925 579
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 139.326 14.951
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 13.935 56
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 13.935 56
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 826.075 99.955
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 1.055 −415
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 825.017 100.371
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 3 −1
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 32.290 −5.337
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 2.925.697 26.065
  7.1 Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής 2.721.018 23.625
  7.2 Λοιποί τίτλοι 204.679 2.439
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 23.330 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 281.503 −757
Σύνολο ενεργητικού 5.062.687 135.421
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.313.101 8.327
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 2.021.477 108.123
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 1.809.023 96.095
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 212.454 12.029
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 −1
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 8.034 −248
4 Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 480.798 18.007
  5.1 Γενική κυβέρνηση 349.502 20.098
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 131.296 −2.090
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 316.063 7.233
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 7.215 41
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 5.762 −204
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 5.762 −204
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 57.371 0
10 Λοιπά στοιχεία παθητικού 277.443 −6.769
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 466.635 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 108.790 911
Σύνολο παθητικού 5.062.687 135.421
Annexes
31 March 2020