Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

27 mars 2020
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 470.598 −111
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 349.933 600
  2.1 Fordringar på IMF 80.008 21
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 269.925 579
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 139.326 14.951
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 13.935 56
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 13.935 56
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 826.075 99.955
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 1.055 −415
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 825.017 100.371
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 3 −1
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 32.290 −5.337
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 2.925.697 26.065
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 2.721.018 23.625
  7.2 Övriga värdepapper 204.679 2.439
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 23.330 0
9 Övriga tillgångar 281.503 −757
Summa tillgångar 5.062.687 135.421
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.313.101 8.327
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 2.021.477 108.123
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 1.809.023 96.095
  2.2 Inlåningsfacilitet 212.454 12.029
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 0 −1
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 8.034 −248
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 480.798 18.007
  5.1 Offentliga sektorn 349.502 20.098
  5.2 Övriga skulder 131.296 −2.090
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 316.063 7.233
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 7.215 41
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 5.762 −204
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 5.762 −204
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 57.371 0
10 Övriga skulder 277.443 −6.769
11 Värderegleringskonton 466.635 0
12 Kapital och reserver 108.790 911
Summa skulder 5.062.687 135.421
Annexes
31 March 2020