Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

27 marca 2020
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 470.598 −111
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 349.933 600
  2.1 Należności od MFW 80.008 21
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 269.925 579
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 139.326 14.951
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 13.935 56
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 13.935 56
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 826.075 99.955
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 1.055 −415
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 825.017 100.371
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 3 −1
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 32.290 −5.337
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 2.925.697 26.065
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 2.721.018 23.625
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 204.679 2.439
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 23.330 0
9 Pozostałe aktywa 281.503 −757
Aktywa razem 5.062.687 135.421
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.313.101 8.327
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 2.021.477 108.123
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 1.809.023 96.095
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 212.454 12.029
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 −1
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 8.034 −248
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 480.798 18.007
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 349.502 20.098
  5.2 Pozostałe zobowiązania 131.296 −2.090
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 316.063 7.233
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 7.215 41
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 5.762 −204
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 5.762 −204
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 57.371 0
10 Pozostałe pasywa 277.443 −6.769
11 Różnice z wyceny 466.635 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 108.790 911
Pasywa razem 5.062.687 135.421
Annexes
31 March 2020