Menu

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

27 maart 2020
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 470.598 −111
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 349.933 600
  2.1 Vorderingen op het IMF 80.008 21
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 269.925 579
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 139.326 14.951
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 13.935 56
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 13.935 56
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 826.075 99.955
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 1.055 −415
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 825.017 100.371
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 3 −1
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 32.290 −5.337
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 2.925.697 26.065
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 2.721.018 23.625
  7.2 Overige effecten 204.679 2.439
8 Overheidsschuld, luidende in euro 23.330 0
9 Overige activa 281.503 −757
Totaal activa 5.062.687 135.421
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.313.101 8.327
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 2.021.477 108.123
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 1.809.023 96.095
  2.2 Depositofaciliteit 212.454 12.029
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 0 −1
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 8.034 −248
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 480.798 18.007
  5.1 Overheid 349.502 20.098
  5.2 Overige verplichtingen 131.296 −2.090
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 316.063 7.233
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 7.215 41
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.762 −204
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 5.762 −204
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 57.371 0
10 Overige passiva 277.443 −6.769
11 Herwaarderingsrekeningen 466.635 0
12 Kapitaal en reserves 108.790 911
Totaal passiva 5.062.687 135.421
31 March 2020
Commentary