Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 11. studenoga 2016.

15. studenoga 2016.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 11. studenoga 2016. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) bilo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) smanjilo se za 0,2 mlrd. EUR na 274,1 mlrd. EUR.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
10. studenoga 2016. 7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 1 mlrd. USD 1 mlrd. USD

Te transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i Sustava federalnih rezervi.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 0,6 mlrd. EUR na 324,5 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) smanjila se za 1,8 mlrd. EUR na 1.100,7 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 14,4 mlrd. EUR na 150,7 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 5,6 mlrd. EUR na 83,9 mlrd. EUR. U srijedu, 9. studenoga 2016., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 32,7 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 31,4 mlrd. EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,1 mlrd. EUR (u odnosu na 0,2 mlrd. EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 459,7 mlrd. EUR (u odnosu na 455,6 mlrd. EUR prethodnog tjedna). Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 19,7 mlrd. EUR na 1.551,1 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 11. studenoga 2016.

Razlika u odnosu na

4. studenoga 2016. – kupljeno

Razlika u odnosu na

4. studenoga 2016. – dospjelo

Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 13,8 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 7,0 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 199,5 mlrd. EUR +0,9 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 21,5 mlrd. EUR +0,2 mlrd. EUR –0,0 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira sektora poduzeća 42,2 mlrd. EUR +1,8 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 1.165,1 mlrd. EUR +16,8 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 102,0 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) smanjilo za 0,8 mlrd. EUR na 800,3 mlrd. EUR.

Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 412 634 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 314 258 1 408
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 78 156 −10
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 236 102 1 417
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 32 378 −3 749
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 17 130 −437
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 17 130 −437
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 543 748 −1 399
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 31 449 −1 279
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 512 214 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 85 −121
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 91 446 −381
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 1 875 645 19 075
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 1 551 104 19 681
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 324 541 −606
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 439 0
9 Ostala imovina 220 588 1 295
Ukupno imovina 3 534 266 15 812
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 100 690 −1 799
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 1 260 159 3 439
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 800 344 −778
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 459 724 4 153
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 91 65
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 3 825 278
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 258 809 17 238
  5.1 Opća država 150 683 14 428
  5.2 Ostale obveze 108 127 2 810
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u eurima 101 537 −2 283
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 3 762 −239
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u stranoj valuti 10 615 −1 871
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 10 615 −1 871
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 58 132 0
10 Ostale obveze 217 357 1 048
11 Računi revalorizacije 418 545 0
12 Kapital i pričuve 100 836 0
Ukupno obveze 3 534 266 15 812

Kontaktni podatci za medije