Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 11. listopadu 2016

15. listopadu 2016

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 11. listopadu 2016 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) poklesl o 0,2 mld. EUR na 274,1 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
10. listopadu 2016 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 1 mld. USD 1 mld. USD

Výše uvedené transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 0,6 mld. EUR na 324,5 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 1,8 mld. EUR na 1 100,7 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 14,4 mld. EUR na 150,7 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 5,6 mld. EUR na 83,9 mld. EUR. Ve středu 9. listopadu 2016 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 32,7 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 31,4 mld. EUR se splatností jeden týden.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,1 mld. EUR (ve srovnání s 0,2 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 459,7 mld. EUR (ve srovnání s 455,6 mld. EUR během předchozího týdne). Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 19,7 mld. EUR na 1 551,1 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 11. listopadu 2016

Rozdíl v porovnání

se 4. listopadem 2016 – nákup

Rozdíl v porovnání

se 4. listopadem 2016 – splacení

1. program nákupu krytých dluhopisů 13,8 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 7,0 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 199,5 mld. EUR +0,9 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 21,5 mld. EUR +0,2 mld. EUR -0,0 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů podnikového sektoru 42,2 mld. EUR +1,8 mld. EUR
Program nákupu aktiv veřejného sektoru 1 165,1 mld. EUR +16,8 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 102,0 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 0,8 mld. EUR na 800,3 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 412 634 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 314 258 1 408
  2.1 Pohledávky za MMF 78 156 −10
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 236 102 1 417
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 32 378 −3 749
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 17 130 −437
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 17 130 −437
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 543 748 −1 399
  5.1 Hlavní refinanční operace 31 449 −1 279
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 512 214 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 85 −121
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 91 446 −381
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 1 875 645 19 075
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 1 551 104 19 681
  7.2 Ostatní cenné papíry 324 541 −606
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 439 0
9 Ostatní aktiva 220 588 1 295
Aktiva celkem 3 534 266 15 812
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 100 690 −1 799
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 260 159 3 439
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 800 344 −778
  2.2 Vkladová facilita 459 724 4 153
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 91 65
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 3 825 278
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 258 809 17 238
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 150 683 14 428
  5.2 Ostatní závazky 108 127 2 810
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 101 537 −2 283
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 3 762 −239
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 10 615 −1 871
  8.1 Vklady a ostatní závazky 10 615 −1 871
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 58 132 0
10 Ostatní pasiva 217 357 1 048
11 Účty přecenění 418 545 0
12 Kapitál a rezervní fondy 100 836 0
Pasiva celkem 3 534 266 15 812
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média