SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 11. november 2016

15. november 2016

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 11. november 2016, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,2 mia. euro til 274,1 mia. euro.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
10. november 2016 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 1 mia. USD 1 mia.

Ovenstående likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 0,6 mia. euro til 324,5 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 1,8 mia. euro til 1.100,7 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 14,4 mia. euro til 150,7 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 5,6 mia. euro til 83,9 mia. euro. Onsdag den 9. november 2016 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 32,7 mia. euro, og en ny på 31,4 mia. euro blev afviklet med en løbetid på en uge.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro (mod 0,2 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 459,7 mia. euro (mod 455,6 mia. euro i ugen før). Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 19,7 mia. euro til 1.551,1 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 11. november 2016

Ændring i forhold til

4. november 2016 – opkøb

Ændring i forhold til

4. november 2016 – indfrielser

Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer 13,8 mia. euro - -
Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer 7,0 mia. euro - -
Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer 199,5 mia. euro +0,9 mia. euro -
Programmet til opkøb af asset-backed securities 21,5 mia. euro +0,2 mia. euro -0,0 mia. euro
Programmet til opkøb af virksomhedsobligationer 42,2 mia. euro +1,8 mia. euro -
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 1.165,1 mia. euro +16,8 mia. euro -
Securities Markets Programme 102,0 mia. euro - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 0,8 mia. euro til 800,3 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 412.634 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 314.258 1.408
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 78.156 −10
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 236.102 1.417
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 32.378 −3.749
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 17.130 −437
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 17.130 −437
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 543.748 −1.399
  5.1 Primære markedsoperationer 31.449 −1.279
  5.2 Langfristede markedsoperationer 512.214 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 85 −121
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 91.446 −381
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 1.875.645 19.075
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 1.551.104 19.681
  7.2 Andre værdipapirer 324.541 −606
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.439 0
9 Andre aktiver 220.588 1.295
Aktiver i alt 3.534.266 15.812
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.100.690 −1.799
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.260.159 3.439
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 800.344 −778
  2.2 Indlånsfacilitet 459.724 4.153
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 91 65
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 3.825 278
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 258.809 17.238
  5.1 Offentlig forvaltning og service 150.683 14.428
  5.2 Andre forpligtelser 108.127 2.810
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 101.537 −2.283
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 3.762 −239
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 10.615 −1.871
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 10.615 −1.871
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 58.132 0
10 Andre forpligtelser 217.357 1.048
11 Revalueringskonti 418.545 0
12 Kapital og reserver 100.836 0
Passiver i alt 3.534.266 15.812
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt