Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 11 listopada 2016 roku

15 listopada 2016

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 11.11.2016 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,2 mld EUR, do 274,1 mld EUR.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
10.11.2016 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 1 mld USD 1 mld USD

Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swapową między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,6 mld EUR, do 324,5 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 1,8 mld EUR, do 1100,7 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 14,4 mld EUR, do 150,7 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 5,6 mld EUR, do 83,9 mld EUR. W środę 9.11.2016 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 32,7 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 31,4 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld EUR (wobec 0,2 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 459,7 mld EUR (wobec 455,6 mld EUR w poprzednim tygodniu). Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 19,7 mld EUR, do 1551,1 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 11.11.2016

Różnica wobec

4.11.2016 – zakup

Różnica wobec

4.11.2016 – wykup

Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 13,8 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 7,0 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 199,5 mld EUR +0,9 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 21,5 mld EUR +0,2 mld EUR -0,0 mld EUR
Program skupu aktywów sektora przedsiębiorstw 42,2 mld EUR +1,8 mld EUR
Program skupu aktywów sektora publicznego 1165,1 mld EUR +16,8 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 102,0 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych ze strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 0,8 mld EUR, do 800,3 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 412.634 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 314.258 1.408
  2.1 Należności od MFW 78.156 −10
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 236.102 1.417
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 32.378 −3.749
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 17.130 −437
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 17.130 −437
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 543.748 −1.399
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 31.449 −1.279
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 512.214 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 85 −121
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 91.446 −381
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 1.875.645 19.075
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 1.551.104 19.681
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 324.541 −606
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.439 0
9 Pozostałe aktywa 220.588 1.295
Aktywa razem 3.534.266 15.812
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.100.690 −1.799
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.260.159 3.439
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 800.344 −778
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 459.724 4.153
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 91 65
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 3.825 278
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 258.809 17.238
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 150.683 14.428
  5.2 Pozostałe zobowiązania 108.127 2.810
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 101.537 −2.283
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 3.762 −239
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 10.615 −1.871
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 10.615 −1.871
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 58.132 0
10 Pozostałe pasywa 217.357 1.048
11 Różnice z wyceny 418.545 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 100.836 0
Pasywa razem 3.534.266 15.812

Kontakt z mediami