Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 11. novembra 2016

15. november 2016

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 11. novembra 2016, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zmanjšalo za 0,2 milijarde EUR na 274,1 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
10. november 2016 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 1 mrd USD 1 mrd USD

Zgornje transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,6 milijarde EUR na 324,5 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 1,8 milijarde EUR na 1.100,7 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 14,4 milijarde EUR na 150,7 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 5,6 milijarde EUR na 83,9 milijarde EUR. V sredo, 9. novembra 2016, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 32,7 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 31,4 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,1 milijarde EUR (v primerjavi z 0,2 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 459,7 milijarde EUR (v primerjavi s 455,6 milijarde EUR prejšnji teden). Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 19,7 milijarde EUR na 1.551,1 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 11. novembra 2016

Razlika od

4. novembra 2016 – kupljeno

Razlika od

4. novembra 2016 – zapadlo

Prvi program nakupa kritih obveznic 13,8 milijarde EUR - -
Drugi program nakupa kritih obveznic 7,0 milijarde EUR - -
Tretji program nakupa kritih obveznic 199,5 milijarde EUR +0,9 milijarde EUR -
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 21,5 milijarde EUR +0,2 milijarde EUR –0,0 milijarde EUR
Program nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja 42,2 milijarde EUR +1,8 milijarde EUR -
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 1.165,1 milijarde EUR +16,8 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 102,0 milijarde EUR - -

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 0,8 milijarde EUR na 800,3 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 412.634 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 314.258 1.408
  2.1 Terjatve do MDS 78.156 −10
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 236.102 1.417
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 32.378 −3.749
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 17.130 −437
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 17.130 −437
  4.2 Terjatve iz posojil v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 543.748 −1.399
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 31.449 −1.279
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 512.214 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 85 −121
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 91.446 −381
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 1.875.645 19.075
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 1.551.104 19.681
  7.2 Drugi vrednostni papirji 324.541 −606
8 Javni dolg v eurih 26.439 0
9 Druga sredstva 220.588 1.295
Skupaj sredstva 3.534.266 15.812
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.100.690 −1.799
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih, povezane z operacijami denarne politike 1.260.159 3.439
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 800.344 −778
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 459.724 4.153
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 91 65
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 3.825 278
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 258.809 17.238
  5.1 Sektor država 150.683 14.428
  5.2 Druge obveznosti 108.127 2.810
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 101.537 −2.283
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 3.762 −239
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 10.615 −1.871
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 10.615 −1.871
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 58.132 0
10 Druge obveznosti 217.357 1.048
11 Računi prevrednotenja 418.545 0
12 Kapital in rezerve 100.836 0
Skupaj obveznosti 3.534.266 15.812

Stiki za medije