Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 11 ноември 2016 г.

15 ноември 2016 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 11 ноември 2016 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 0,2 млрд. евро до 274,1 млрд. евро.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
10 ноември 2016 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 1 млрд. щатски долара 1 млрд. щатски долара

Тези транзакции по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,6 млрд. евро до 324,5 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) намаляват с 1,8 млрд. евро до 1100,7 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) нарастват с 14,4 млрд. евро до 150,7 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 5,6 млрд. евро до 83,9 млрд. евро. На 9 ноември 2016 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 32,7 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 31,4 млрд. евро с едноседмичен матуритет.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,1 млрд. евро (при 0,2 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 459,7 млрд. евро (при 455,6 млрд. евро през предходната седмица). Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 19,7 млрд. евро до 1551,1 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 11 ноември 2016 г. Разлика спрямо 4 ноември 2016 г. – покупки Разлика спрямо 4 ноември 2016 г. – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 13,8 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 7,0 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 199,5 млрд. евро +0,9 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 21,5 млрд. евро +0,2 млрд. евро -0,0 млрд. евро
Програма за закупуване от корпоративния сектор 42,2 млрд. евро +1,8 млрд. евро
Програма за закупуване от публичния сектор 1165,1 млрд. евро +16,8 млрд. евро
Програма за пазарите на ценни книжа 102,0 млрд. евро

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 0,8 млрд. евро до 800,3 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 412 634 0
2 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 314 258 1 408
  2.1 Вземания от МВФ 78 156 −10
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни кредити и други чуждестранни активи 236 102 1 417
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 32 378 −3 749
4 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 17 130 −437
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 17 130 −437
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по ERM II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 543 748 −1 399
  5.1 Основни операции по рефинансиране 31 449 −1 279
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 512 214 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 85 −121
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 91 446 −381
7 Ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 1 875 645 19 075
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 1 551 104 19 681
  7.2 Други ценни книжа 324 541 −606
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 439 0
9 Други активи 220 588 1 295
Общо активи 3 534 266 15 812
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 100 690 −1 799
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 260 159 3 439
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 800 344 −778
  2.2 Депозитно улеснение 459 724 4 153
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 91 65
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 3 825 278
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 258 809 17 238
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 150 683 14 428
  5.2 Други задължения 108 127 2 810
6 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 101 537 −2 283
7 Задължения към резиденти на eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 762 −239
8 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 10 615 −1 871
  8.1 Депозити, салда и други задължения 10 615 −1 871
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по ERM ІІ 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 58 132 0
10 Други задължения 217 357 1 048
11 Сметки за преоценка 418 545 0
12 Капитал и резерви 100 836 0
Общо пасиви 3 534 266 15 812

Данни за контакт за медиите