Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 11. novembru 2016

15. novembra 2016

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 11. novembra 2016 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa znížila o 0,2 mld. EUR na 274,1 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
10. novembra 2016 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 1 mld. USD 1 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 0,6 mld. EUR na 324,5 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 1,8 mld. EUR na 1 100,7 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 14,4 mld. EUR na 150,7 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 5,6 mld. EUR na 83,9 mld. EUR. V stredu 9. novembra 2016 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 32,7 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 31,4 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,1 mld. EUR (v porovnaní s 0,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 459,7 mld. EUR (v porovnaní s 455,6 mld. EUR v predchádzajúcom týždni). Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 19,7 mld. EUR na 1 551,1 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 11. novembru 2016

Zmena oproti

4. novembru 2016: nákup

Zmena oproti

4. novembru 2016: splatenie

Program nákupu krytých dlhopisov 1 13,8 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 7,0 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 199,5 mld. EUR +0,9 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 21,5 mld. EUR +0,2 mld. EUR -0,0 mld. EUR
Program nákupu aktív podnikového sektora 42,2 mld. EUR +1,8 mld. EUR
Program nákupu aktív verejného sektora 1 165,1 mld. EUR +16,8 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 102,0 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 0,8 mld. EUR na 800,3 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 412 634 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 314 258 1 408
  2.1 Pohľadávky voči MMF 78 156 −10
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 236 102 1 417
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 32 378 −3 749
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 17 130 −437
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 17 130 −437
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 543 748 −1 399
  5.1 Hlavné refinančné operácie 31 449 −1 279
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 512 214 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 85 −121
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 91 446 −381
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 1 875 645 19 075
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 1 551 104 19 681
  7.2 Ostatné cenné papiere 324 541 −606
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 439 0
9 Ostatné aktíva 220 588 1 295
Aktíva spolu 3 534 266 15 812
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 100 690 −1 799
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 1 260 159 3 439
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 800 344 −778
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 459 724 4 153
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 91 65
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 3 825 278
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 258 809 17 238
  5.1 Verejná správa 150 683 14 428
  5.2 Ostatné záväzky 108 127 2 810
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 101 537 −2 283
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 3 762 −239
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 10 615 −1 871
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 10 615 −1 871
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 58 132 0
10 Ostatné pasíva 217 357 1 048
11 Účty precenenia 418 545 0
12 Základné imanie a rezervy 100 836 0
Pasíva spolu 3 534 266 15 812

Kontakt pre médiá