Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 11 november 2016

15 november 2016

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 11 november 2016 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,2 miljarder EUR till 274,1 miljarder EUR.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
10 november 2016 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 1 miljard USD 1 miljard USD

De likvidiserande transaktionerna ovan genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,6 miljarder EUR till 324,5 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 1,8 miljarder EUR till 1 100,7 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 14,4 miljarder EUR till 150,7 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 5,6 miljarder EUR till 83,9 miljarder EUR. Onsdagen den 9 november 2016 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 32,7 miljarder EUR och ersattes med en ny på 31,4 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 0,1 miljard EUR (jämfört med 0,2 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 459,7 miljarder EUR (jämfört med 455,6 miljarder EUR föregående vecka). Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 19,7 miljarder EUR till 1 551,1 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 11 november 2016

Förändring jämfört med

4 november 2016 – Köp

Förändring jämfört med

4 november 2016 – Inlösen

Program 1 för köp av säkerställda obligationer 13,8 miljarder EUR - -
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 7,0 miljarder EUR - -
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 199,5 miljarder EUR +0,9 miljarder EUR -
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 21,5 miljarder EUR +0,2 miljarder EUR -0,0 miljarder EUR
Program för köp av värdepapper inom företagssektorn 42,2 miljarder EUR +1,8 miljarder EUR -
Program för köp av offentliga värdepapper 1 165,1 miljarder EUR +16,8 miljarder EUR -
Program för värdepappersmarknaderna 102,0 miljarder EUR - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 0,8 miljarder EUR till 800,3 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 412.634 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 314.258 1.408
  2.1 Fordringar på IMF 78.156 −10
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 236.102 1.417
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 32.378 −3.749
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 17.130 −437
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 17.130 −437
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 543.748 −1.399
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 31.449 −1.279
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 512.214 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 85 −121
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 91.446 −381
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 1.875.645 19.075
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 1.551.104 19.681
  7.2 Andra värdepapper 324.541 −606
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.439 0
9 Övriga tillgångar 220.588 1.295
Summa tillgångar 3.534.266 15.812
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.100.690 −1.799
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.260.159 3.439
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 800.344 −778
  2.2 Inlåningsfacilitet 459.724 4.153
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 91 65
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 3.825 278
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 258.809 17.238
  5.1 Offentliga sektorn 150.683 14.428
  5.2 Övriga skulder 108.127 2.810
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 101.537 −2.283
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 3.762 −239
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 10.615 −1.871
  8.1 Inlåning och övriga skulder 10.615 −1.871
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 58.132 0
10 Övriga skulder 217.357 1.048
11 Värderegleringskonton 418.545 0
12 Eget kapital 100.836 0
Summa skulder 3.534.266 15.812

Kontakt för media