Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 11.11.2016

15.11.2016

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 11.11.2016 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,2 miljardilla eurolla 274,1 miljardiin euroon.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
10.11.2016 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 1 miljardi Yhdysvaltain dollaria 1 miljardi Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyvät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 0,6 miljardilla eurolla 324,5 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 1,8 miljardilla eurolla 1 100,7 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 14,4 miljardilla eurolla 150,7 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 5,6 miljardilla eurolla 83,9 miljardiin euroon. Keskiviikkona 9.11.2016 erääntyi 32,7 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 31,4 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,2 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 459,7 miljardia euroa (edellisellä viikolla 455,6 miljardia euroa). Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 19,7 miljardilla eurolla 1 551,1 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 11.11.2016

Muutos edelliseen viikkoon verrattuna:

ostot

Muutos edelliseen viikkoon verrattuna:

erääntymiset

Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 13,8 miljardia euroa - -
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 7,0 miljardia euroa - -
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 199,5 miljardia euroa +0,9 miljardia euroa -
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 21,5 miljardia euroa +0,2 miljardia euroa -0,0 miljardia euroa
Yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelma 42,2 miljardia euroa +1,8 miljardia euroa -
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 1 165,1 miljardia euroa +16,8 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 102,0 miljardia euroa - -

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 0,8 miljardilla eurolla 800,3 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 412 634 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 314 258 1 408
  2.1 Saamiset IMF:ltä 78 156 −10
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 236 102 1 417
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 32 378 −3 749
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 17 130 −437
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 17 130 −437
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 543 748 −1 399
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 31 449 −1 279
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 512 214 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 85 −121
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 91 446 −381
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 1 875 645 19 075
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 1 551 104 19 681
  7.2 Muut arvopaperit 324 541 −606
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 439 0
9 Muut saamiset 220 588 1 295
Vastaavaa yhteensä 3 534 266 15 812
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 100 690 −1 799
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 260 159 3 439
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 800 344 −778
  2.2 Talletusmahdollisuus 459 724 4 153
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 91 65
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 825 278
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 258 809 17 238
  5.1 Julkisyhteisöt 150 683 14 428
  5.2 Muut 108 127 2 810
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 101 537 −2 283
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 3 762 −239
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 10 615 −1 871
  8.1 Talletukset ja muut velat 10 615 −1 871
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 58 132 0
10 Muut velat 217 357 1 048
11 Arvonmuutostilit 418 545 0
12 Pääoma ja rahastot 100 836 0
Vastattavaa yhteensä 3 534 266 15 812

Yhteyshenkilöt