Menu

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 11 noiembrie 2016

15 noiembrie 2016

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 11 noiembrie 2016, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) s-a diminuat cu 0,2 miliarde EUR, până la 274,1 miliarde EUR.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
10 noiembrie 2016 operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile 1 miliard USD 1 miliard USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au înregistrat o scădere de 0,6 miliarde EUR, până la 324,5 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) s-au diminuat cu 1,8 miliarde EUR, până la 1 100,7 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au majorat cu 14,4 miliarde EUR, până la 150,7 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) s-a redus cu 5,6 miliarde EUR, până la 83,9 miliarde EUR. Miercuri, 9 noiembrie 2016, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 32,7 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 31,4 miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,1 miliarde EUR (față de 0,2 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 459,7 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 455,6 miliarde EUR). Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 19,7 miliarde EUR, până la 1 551,1 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 11 noiembrie 2016

Modificări față de

4 noiembrie 2016 – achiziții

Modificări față de

4 noiembrie 2016 – răscumpărări

Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 13,8 miliarde EUR - -
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 7,0 miliarde EUR - -
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 199,5 miliarde EUR +0,9 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 21,5 miliarde EUR +0,2 miliarde EUR -0,0 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul corporativ 42,2 miliarde EUR +1,8 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 1 165,1 miliarde EUR +16,8 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 102,0 miliarde EUR - -

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 0,8 miliarde EUR, până la 800,3 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 412 634 0
2 Creanțe în valută asupra nerezidenților zonei euro 314 258 1 408
  2.1 Creanțe asupra FMI 78 156 −10
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe și alte active externe 236 102 1 417
3 Creanțe în valută asupra rezidenților zonei euro 32 378 −3 749
4 Creanțe în euro asupra nerezidenților zonei euro 17 130 −437
  4.1 Conturi bancare, titluri și împrumuturi 17 130 −437
  4.2 Creanțe asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
5 Credite în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 543 748 −1 399
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 31 449 −1 279
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 512 214 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 85 −121
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanțe în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 91 446 −381
7 Titluri în euro, emise de rezidenți ai zonei euro 1 875 645 19 075
  7.1 Titluri deținute în scopuri de politică monetară 1 551 104 19 681
  7.2 Alte titluri 324 541 −606
8 Credite în euro acordate administrațiilor publice 26 439 0
9 Alte active 220 588 1 295
Total active 3 534 266 15 812
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 100 690 −1 799
2 Angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 1 260 159 3 439
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 800 344 −778
  2.2 Facilitatea de depozit 459 724 4 153
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 91 65
3 Alte angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro 3 825 278
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro față de alți rezidenți ai zonei euro 258 809 17 238
  5.1 Angajamente față de administrațiile publice 150 683 14 428
  5.2 Alte angajamente 108 127 2 810
6 Angajamente în euro față de nerezidenți ai zonei euro 101 537 −2 283
7 Angajamente în valută față de rezidenți ai zonei euro 3 762 −239
8 Angajamente în valută față de nerezidenți ai zonei euro 10 615 −1 871
  8.1 Depozite, solduri și alte pasive 10 615 −1 871
  8.2 Pasive asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 58 132 0
10 Alte pasive 217 357 1 048
11 Conturi de reevaluare 418 545 0
12 Capital și rezerve 100 836 0
Total pasive 3 534 266 15 812

Contacte media