Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 11 november 2016

15 november 2016

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 11 november 2016 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,2 miljard naar EUR 274,1 miljard.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
10 november 2016 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 1 miljard USD 1 miljard

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,6 miljard naar EUR 324,5 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 1,8 miljard naar EUR 1.100,7 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 14,4 miljard naar EUR 150,7 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 5,6 miljard naar EUR 83,9 miljard. Op woensdag 9 november 2016 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 32,7 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 31,4 miljard, met een looptijd van één week, afgewikkeld.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,1 miljard (vergeleken met EUR 0,2 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 459,7 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 455,6 miljard in de voorafgaande week). De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 19,7 miljard naar EUR 1.551,1 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen geamortiseerde kostprijs.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 11 november 2016

Verschil ten opzichte van

4 november 2016 – Aankopen

Verschil ten opzichte van

4 november 2016 – Aflossingen

Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 13,8 miljard - -
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 7,0 miljard - -
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 199,5 miljard +EUR 0,9 miljard -
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 21,5 miljard +EUR 0,2 miljard -EUR 0,0 miljard
Programma voor de aankoop van door de bedrijvensector uitgegeven schuldbewijzen EUR 42,2 miljard +EUR 1,8 miljard -
Programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen EUR 1.165,1 miljard +EUR 16,8 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 102,0 miljard - -

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 0,8 miljard naar EUR 800,3 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 412.634 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 314.258 1.408
  2.1 Vorderingen op het IMF 78.156 −10
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 236.102 1.417
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 32.378 −3.749
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 17.130 −437
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 17.130 −437
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 543.748 −1.399
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 31.449 −1.279
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 512.214 0
  5.3 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 85 −121
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 91.446 −381
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 1.875.645 19.075
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetairbeleidsdoeleinden 1.551.104 19.681
  7.2 Overige waardepapieren 324.541 −606
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.439 0
9 Overige activa 220.588 1.295
Totaal activa 3.534.266 15.812
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.100.690 −1.799
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 1.260.159 3.439
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 800.344 −778
  2.2 Depositofaciliteit 459.724 4.153
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 91 65
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 3.825 278
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 258.809 17.238
  5.1 Overheid 150.683 14.428
  5.2 Overige verplichtingen 108.127 2.810
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 101.537 −2.283
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.762 −239
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 10.615 −1.871
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 10.615 −1.871
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 58.132 0
10 Overige passiva 217.357 1.048
11 Herwaarderingsrekeningen 418.545 0
12 Kapitaal en reserves 100.836 0
Totaal passiva 3.534.266 15.812

Contactpersonen voor de media