Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2016. gada 11. novembrī

2016. gada 15. novembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2016. gada 11. novembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) samazinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 274.1 mljrd. euro).

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2016. gada 10. novembrī Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 1 mljrd. ASV dolāru 1 mljrd. ASV dolāru

Šos likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.6 mljrd. euro (līdz 324.5 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.8 mljrd. euro (līdz 1 100.7 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 14.4 mljrd. euro (līdz 150.7 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 5.6 mljrd. euro (līdz 83.9 mljrd. euro). Trešdien, 2016. gada 9. novembrī, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 32.7 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 31.4 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.2 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 459.7 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 455.6 mljrd. euro). Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 19.7 mljrd. euro (līdz 1 551.1 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2016. gada 11. novembrī uzrādītā vērtība

Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā

ar 2016. gada 4. novembri

Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā

ar 2016. gada 4. novembri

Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 13.8 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 7.0 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 199.5 mljrd. euro +0.9 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 21.5 mljrd. euro +0.2 mljrd. euro –0.0 mljrd. euro
"Uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programma" 42.2 mljrd. euro +1.8 mljrd. euro
"Valsts sektora aktīvu iegādes programma" 1 165.1 mljrd. euro +16.8 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 102.0 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 0.8 mljrd. euro (līdz 800.3 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 412 634 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 314 258 1 408
  2.1 SVF debitoru parādi 78 156 −10
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 236 102 1 417
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 32 378 −3 749
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17 130 −437
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 17 130 −437
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 543 748 −1 399
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 31 449 −1 279
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 512 214 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 85 −121
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 91 446 −381
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 1 875 645 19 075
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 1 551 104 19 681
  7.2 Pārējie vērtspapīri 324 541 −606
8 Valdības parāds euro 26 439 0
9 Pārējie aktīvi 220 588 1 295
Kopā aktīvi 3 534 266 15 812
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 100 690 −1 799
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 260 159 3 439
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 800 344 −778
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 459 724 4 153
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 91 65
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 3 825 278
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 258 809 17 238
  5.1 Saistības pret valdību 150 683 14 428
  5.2 Pārējās saistības 108 127 2 810
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 101 537 −2 283
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 3 762 −239
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10 615 −1 871
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 10 615 −1 871
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 58 132 0
10 Pārējās saistības 217 357 1 048
11 Pārvērtēšanas konti 418 545 0
12 Kapitāls un rezerves 100 836 0
Kopā pasīvi 3 534 266 15 812

Kontaktinformācija presei