Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 11. november 2016

15. november 2016

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

11. novembril 2016 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes 0,2 miljardi euro võrra 274,1 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
10. november 2016 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 1 miljard USA dollarit 1 miljard USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,6 miljardi euro võrra 324,5 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus vähenes 1,8 miljardi euro võrra 1100,7 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 14,4 miljardi euro võrra 150,7 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 5,6 miljardi euro võrra 83,9 miljardi euroni. Kolmapäeval, 9. novembril 2016 möödus 32,7 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 31,4 miljardit eurot ja tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,2 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 459,7 miljardi euro ulatuses (võrreldes 455,6 miljardi euroga eelmisel nädalal). Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 19,7 miljardi euro võrra 1551,1 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 11. november 2016

Erinevus võrreldes

4. novembriga 2016 – ost

Erinevus võrreldes

4. novembriga 2016 – lunastamine

Tagatud võlakirjade ostukava 1 13,8 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 7,0 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 199,5 miljardit eurot +0,9 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 21,5 miljardit eurot +0,2 miljardit eurot –0,0 miljardit eurot
Ettevõtlussektori väärtpaberite ostukava 42,2 miljardit eurot +1,8 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 1165,1 miljardit eurot +16,8 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 102,0 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 0,8 miljardi euro võrra 800,3 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 412 634 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 314 258 1 408
  2.1 Nõuded RVFle 78 156 −10
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 236 102 1 417
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 32 378 −3 749
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 17 130 −437
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 17 130 −437
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 543 748 −1 399
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 31 449 −1 279
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 512 214 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 85 −121
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 91 446 −381
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 1 875 645 19 075
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 1 551 104 19 681
  7.2 Muud väärtpaberid 324 541 −606
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 439 0
9 Muud varad 220 588 1 295
Varad kokku 3 534 266 15 812
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 100 690 −1 799
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 260 159 3 439
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 800 344 −778
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 459 724 4 153
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 91 65
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 825 278
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 258 809 17 238
  5.1 Valitsussektor 150 683 14 428
  5.2 Muud kohustused 108 127 2 810
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 101 537 −2 283
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 3 762 −239
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 10 615 −1 871
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 10 615 −1 871
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 58 132 0
10 Muud kohustused 217 357 1 048
11 Ümberhindluskontod 418 545 0
12 Kapital ja reservid 100 836 0
Kohustused kokku 3 534 266 15 812

Kontaktandmed