Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 21. listopada 2016.

25. listopada 2016.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 21. listopada 2016. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) bilo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) povećalo se za 2,7 mlrd. EUR na 276,1 mlrd. EUR.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
20. listopada 2016. 7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 0,2 mlrd. USD 3,5 mlrd. USD

Te transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i Sustava federalnih rezervi.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 0,1 mlrd. EUR na 329,3 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) smanjila se za 1,1 mlrd. EUR na 1.095,1 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 21,3 mlrd. EUR na 192,8 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) povećali su se za 4,9 mlrd. EUR na 150,2 mlrd. EUR. U srijedu, 19. listopada 2016., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 32,9 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 33,4 mlrd. EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je gotovo nula (u odnosu na 0,1 mlrd. EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 397 mlrd. EUR (u odnosu na 401,5 mlrd. EUR prethodnog tjedna). Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 17 mlrd. EUR na 1.492,7 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 21. listopada 2016.

Razlika u odnosu na

14. listopada 2016. – kupljeno

Razlika u odnosu na

14. listopada 2016. – dospjelo

Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 14,3 mlrd. EUR –0,4 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 7,1 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 196,5 mlrd. EUR +1,0 mlrd. EUR –0,3 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 21,3 mlrd. EUR +0,5 mlrd. EUR –0,1 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira sektora poduzeća 35,9 mlrd. EUR +2,1 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 1.113,9 mlrd. EUR +16,5 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 103,7 mlrd. EUR –2,2 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) smanjilo za 12,3 mlrd. EUR na 781,2 mlrd. EUR.

Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 412 633 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 313 095 96
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 77 805 0
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 235 289 96
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 35 276 1 953
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 18 460 303
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 18 460 303
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 547 263 492
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 33 428 542
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 513 797 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 38 −50
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 91 736 2 878
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 1 822 002 16 874
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 1 492 707 16 966
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 329 295 −91
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 439 0
9 Ostala imovina 228 025 3 053
Ukupno imovina 3 494 929 25 648
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 095 101 −1 147
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 1 178 283 −16 738
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 781 235 −12 291
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 397 040 −4 438
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 7 −10
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 3 563 81
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 304 036 27 147
  5.1 Opća država 192 755 21 335
  5.2 Ostale obveze 111 281 5 812
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u eurima 106 070 8 396
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 4 607 −987
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u stranoj valuti 9 560 304
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 9 560 304
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 58 132 0
10 Ostale obveze 216 197 8 592
11 Računi revalorizacije 418 545 0
12 Kapital i pričuve 100 836 0
Ukupno obveze 3 494 929 25 648

Kontaktni podatci za medije