Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 21 oktober 2016

25 oktober 2016

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 21 oktober 2016 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 2,7 miljarder EUR till 276,1 miljarder EUR.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
20 oktober 2016 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 0,2 miljarder USD 3,5 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna ovan genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,1 miljarder EUR till 329,3 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 1,1 miljarder EUR till 1 095,1 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 21,3 miljarder EUR till 192,8 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 4,9 miljarder EUR till 150,2 miljarder EUR. Onsdagen den 19 oktober 2016 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 32,9 miljarder EUR och ersattes med en ny på 33,4 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (jämfört med 0,1 miljard EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 397 miljarder EUR (jämfört med 401,5 miljarder EUR föregående vecka). Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 17 miljarder EUR till 1 492,7 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 21 oktober 2016

Förändring jämfört med

14 oktober 2016 – Köp

Förändring jämfört med

14 oktober 2016 – Inlösen

Program 1 för köp av säkerställda obligationer 14,3 miljarder EUR - - 0,4 miljarder EUR
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 7,1 miljarder EUR - -
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 196,5 miljarder EUR +1,0 miljard EUR - 0,3 miljarder EUR
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 21,3 miljarder EUR +0,5 miljarder EUR - 0,1 miljard EUR
Program för köp av värdepapper inom företagssektorn 35,9 miljarder EUR +2,1 miljarder EUR -
Program för köp av offentliga värdepapper 1 113,9 miljarder EUR +16,5 miljarder EUR -
Program för värdepappersmarknaderna 103,7 miljarder EUR - - 2,2 miljarder EUR

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 12,3 miljarder EUR till 781,2 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 412.633 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 313.095 96
  2.1 Fordringar på IMF 77.805 0
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 235.289 96
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 35.276 1.953
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 18.460 303
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 18.460 303
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 547.263 492
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 33.428 542
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 513.797 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 38 −50
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 91.736 2.878
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 1.822.002 16.874
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 1.492.707 16.966
  7.2 Andra värdepapper 329.295 −91
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.439 0
9 Övriga tillgångar 228.025 3.053
Summa tillgångar 3.494.929 25.648
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.095.101 −1.147
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.178.283 −16.738
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 781.235 −12.291
  2.2 Inlåningsfacilitet 397.040 −4.438
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 7 −10
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 3.563 81
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 304.036 27.147
  5.1 Offentliga sektorn 192.755 21.335
  5.2 Övriga skulder 111.281 5.812
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 106.070 8.396
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 4.607 −987
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 9.560 304
  8.1 Inlåning och övriga skulder 9.560 304
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 58.132 0
10 Övriga skulder 216.197 8.592
11 Värderegleringskonton 418.545 0
12 Eget kapital 100.836 0
Summa skulder 3.494.929 25.648

Kontakt för media