Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 21 oktober 2016

25 oktober 2016

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 21 oktober 2016 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 2,7 miljard naar EUR 276,1 miljard.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
20 oktober 2016 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 0,2 miljard USD 3,5 miljard

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,1 miljard naar EUR 329,3 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 1,1 miljard naar EUR 1.095,1 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 21,3 miljard naar EUR 192,8 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 4,9 miljard naar EUR 150,2 miljard. Op woensdag 19 oktober 2016 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 32,9 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 33,4 miljard, met een looptijd van één week, afgewikkeld.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (vergeleken met EUR 0,1 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 397 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 401,5 miljard in de voorafgaande week). De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 17 miljard naar EUR 1.492,7 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen geamortiseerde kostprijs.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 21 oktober 2016

Verschil ten opzichte van

14 oktober 2016 – Aankopen

Verschil ten opzichte van

14 oktober 2016 – Aflossingen

Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 14,3 miljard - -EUR 0,4 miljard
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 7,1 miljard - -
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 196,5 miljard +EUR 1,0 miljard -EUR 0,3 miljard
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 21,3 miljard +EUR 0,5 miljard -EUR 0,1 miljard
Programma voor de aankoop van door de bedrijvensector uitgegeven schuldbewijzen EUR 35,9 miljard +EUR 2,1 miljard -
Programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen EUR 1.113,9 miljard +EUR 16,5 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 103,7 miljard - -EUR 2,2 miljard

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 12,3 miljard naar EUR 781,2 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 412.633 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 313.095 96
  2.1 Vorderingen op het IMF 77.805 0
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 235.289 96
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 35.276 1.953
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 18.460 303
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 18.460 303
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 547.263 492
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 33.428 542
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 513.797 0
  5.3 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 38 −50
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 91.736 2.878
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 1.822.002 16.874
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetairbeleidsdoeleinden 1.492.707 16.966
  7.2 Overige waardepapieren 329.295 −91
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.439 0
9 Overige activa 228.025 3.053
Totaal activa 3.494.929 25.648
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.095.101 −1.147
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 1.178.283 −16.738
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 781.235 −12.291
  2.2 Depositofaciliteit 397.040 −4.438
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 7 −10
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 3.563 81
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 304.036 27.147
  5.1 Overheid 192.755 21.335
  5.2 Overige verplichtingen 111.281 5.812
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 106.070 8.396
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.607 −987
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 9.560 304
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 9.560 304
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 58.132 0
10 Overige passiva 216.197 8.592
11 Herwaarderingsrekeningen 418.545 0
12 Kapitaal en reserves 100.836 0
Totaal passiva 3.494.929 25.648

Contactpersonen voor de media