Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 21. októbru 2016

25. októbra 2016

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 21. októbra 2016 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa zvýšila o 2,7 mld. EUR na 276,1 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
20. októbra 2016 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 0,2 mld. USD 3,5 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 0,1 mld. EUR na 329,3 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 1,1 mld. EUR na 1 095,1 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 21,3 mld. EUR na 192,8 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) vzrástol o 4,9 mld. EUR na 150,2 mld. EUR. V stredu 19. októbra 2016 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 32,9 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 33,4 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (v porovnaní s 0,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 397 mld. EUR (v porovnaní s 401,5 mld. EUR v predchádzajúcom týždni). Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 17 mld. EUR na 1 492,7 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 21. októbru 2016

Zmena oproti

14. októbru 2016: nákup

Zmena oproti

14. októbru 2016: splatenie

Program nákupu krytých dlhopisov 1 14,3 mld. EUR -0,4 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 7,1 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 196,5 mld. EUR +1,0 mld. EUR -0,3 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 21,3 mld. EUR +0,5 mld. EUR -0,1 mld. EUR
Program nákupu aktív podnikového sektora 35,9 mld. EUR +2,1 mld. EUR
Program nákupu aktív verejného sektora 1 113,9 mld. EUR +16,5 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 103,7 mld. EUR -2,2 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 12,3 mld. EUR na 781,2 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 412 633 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 313 095 96
  2.1 Pohľadávky voči MMF 77 805 0
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 235 289 96
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 35 276 1 953
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 18 460 303
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 18 460 303
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 547 263 492
  5.1 Hlavné refinančné operácie 33 428 542
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 513 797 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 38 −50
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 91 736 2 878
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 1 822 002 16 874
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 1 492 707 16 966
  7.2 Ostatné cenné papiere 329 295 −91
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 439 0
9 Ostatné aktíva 228 025 3 053
Aktíva spolu 3 494 929 25 648
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 095 101 −1 147
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 1 178 283 −16 738
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 781 235 −12 291
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 397 040 −4 438
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 7 −10
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 3 563 81
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 304 036 27 147
  5.1 Verejná správa 192 755 21 335
  5.2 Ostatné záväzky 111 281 5 812
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 106 070 8 396
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 4 607 −987
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 9 560 304
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 9 560 304
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 58 132 0
10 Ostatné pasíva 216 197 8 592
11 Účty precenenia 418 545 0
12 Základné imanie a rezervy 100 836 0
Pasíva spolu 3 494 929 25 648

Kontakt pre médiá