Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 21. oktobra 2016

25. oktober 2016

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 21. oktobra 2016, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je povečalo za 2,7 milijarde EUR na 276,1 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
20. oktober 2016 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 0,2 mrd USD 3,5 mrd USD

Zgornje transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,1 milijarde EUR na 329,3 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 1,1 milijarde EUR na 1.095,1 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 21,3 milijarde EUR na 192,8 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 4,9 milijarde EUR na 150,2 milijarde EUR. V sredo, 19. oktobra 2016, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 32,9 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 33,4 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (v primerjavi z 0,1 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 397 milijard EUR (v primerjavi s 401,5 milijarde EUR prejšnji teden). Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 17 milijard EUR na 1.492,7 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 21. oktobra 2016

Razlika od

14. oktobra 2016 – kupljeno

Razlika od

14. oktobra 2016 – zapadlo

Prvi program nakupa kritih obveznic 14,3 milijarde EUR - –0,4 milijarde EUR
Drugi program nakupa kritih obveznic 7,1 milijarde EUR - -
Tretji program nakupa kritih obveznic 196,5 milijarde EUR +1,0 milijarde EUR –0,3 milijarde EUR
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 21,3 milijarde EUR +0,5 milijarde EUR –0,1 milijarde EUR
Program nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja 35,9 milijarde EUR +2,1 milijarde EUR -
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 1.113,9 milijarde EUR +16,5 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 103,7 milijarde EUR - –2,2 milijarde EUR

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 12,3 milijarde EUR na 781,2 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 412.633 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 313.095 96
  2.1 Terjatve do MDS 77.805 0
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 235.289 96
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 35.276 1.953
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 18.460 303
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 18.460 303
  4.2 Terjatve iz posojil v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 547.263 492
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 33.428 542
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 513.797 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 38 −50
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 91.736 2.878
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 1.822.002 16.874
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 1.492.707 16.966
  7.2 Drugi vrednostni papirji 329.295 −91
8 Javni dolg v eurih 26.439 0
9 Druga sredstva 228.025 3.053
Skupaj sredstva 3.494.929 25.648
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.095.101 −1.147
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih, povezane z operacijami denarne politike 1.178.283 −16.738
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 781.235 −12.291
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 397.040 −4.438
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 7 −10
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 3.563 81
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 304.036 27.147
  5.1 Sektor država 192.755 21.335
  5.2 Druge obveznosti 111.281 5.812
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 106.070 8.396
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 4.607 −987
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 9.560 304
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 9.560 304
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 58.132 0
10 Druge obveznosti 216.197 8.592
11 Računi prevrednotenja 418.545 0
12 Kapital in rezerve 100.836 0
Skupaj obveznosti 3.494.929 25.648

Stiki za medije