Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 21. oktober 2016

25. oktober 2016

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 21. oktober 2016, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 2,7 mia. euro til 276,1 mia. euro.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
20. oktober 2016 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 0,2 mia. USD 3,5 mia.

Ovenstående likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 0,1 mia. euro til 329,3 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 1,1 mia. euro til 1.095,1 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 21,3 mia. euro til 192,8 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 4,9 mia. euro til 150,2 mia. euro. Onsdag den 19. oktober 2016 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 32,9 mia. euro, og en ny på 33,4 mia. euro blev afviklet med en løbetid på en uge.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (mod 0,1 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 397 mia. euro (mod 401,5 mia. euro i ugen før). Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 17 mia. euro til 1.492,7 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 21. oktober 2016

Ændring i forhold til

14. oktober 2016 – opkøb

Ændring i forhold til

14. oktober 2016 – indfrielser

Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer 14,3 mia. euro - -0,4 mia. euro
Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer 7,1 mia. euro - -
Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer 196,5 mia. euro +1,0 mia. euro -0,3 mia. euro
Programmet til opkøb af asset-backed securities 21,3 mia. euro +0,5 mia. euro -0,1 mia. euro
Programmet til opkøb af virksomhedsobligationer 35,9 mia. euro +2,1 mia. euro -
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 1.113,9 mia. euro +16,5 mia. euro -
Securities Markets Programme 103,7 mia. euro - -2,2 mia. euro

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 12,3 mia. euro til 781,2 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 412.633 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 313.095 96
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 77.805 0
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 235.289 96
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 35.276 1.953
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 18.460 303
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 18.460 303
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 547.263 492
  5.1 Primære markedsoperationer 33.428 542
  5.2 Langfristede markedsoperationer 513.797 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 38 −50
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 91.736 2.878
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 1.822.002 16.874
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 1.492.707 16.966
  7.2 Andre værdipapirer 329.295 −91
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.439 0
9 Andre aktiver 228.025 3.053
Aktiver i alt 3.494.929 25.648
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.095.101 −1.147
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.178.283 −16.738
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 781.235 −12.291
  2.2 Indlånsfacilitet 397.040 −4.438
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 7 −10
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 3.563 81
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 304.036 27.147
  5.1 Offentlig forvaltning og service 192.755 21.335
  5.2 Andre forpligtelser 111.281 5.812
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 106.070 8.396
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 4.607 −987
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 9.560 304
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 9.560 304
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 58.132 0
10 Andre forpligtelser 216.197 8.592
11 Revalueringskonti 418.545 0
12 Kapital og reserver 100.836 0
Passiver i alt 3.494.929 25.648

Medie- og pressehenvendelser