Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 21 października 2016 roku

25 października 2016

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 21.10.2016 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 2,7 mld EUR, do 276,1 mld EUR.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
20.10.2016 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 0,2 mld USD 3,5 mld USD

Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swapową między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,1 mld EUR, do 329,3 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 1,1 mld EUR, do 1095,1 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 21,3 mld EUR, do 192,8 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 4,9 mld EUR, do 150,2 mld EUR. W środę 19.10.2016 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 32,9 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 33,4 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (wobec 0,1 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 397 mld EUR (wobec 401,5 mld EUR w poprzednim tygodniu). Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 17 mld EUR, do 1492,7 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 21.10.2016

Różnica wobec

14.10.2016 – zakup

Różnica wobec

14.10.2016 – wykup

Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 14,3 mld EUR -0,4 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 7,1 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 196,5 mld EUR +1,0 mld EUR -0,3 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 21,3 mld EUR +0,5 mld EUR -0,1 mld EUR
Program skupu aktywów sektora przedsiębiorstw 35,9 mld EUR +2,1 mld EUR
Program skupu aktywów sektora publicznego 1113,9 mld EUR +16,5 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 103,7 mld EUR -2,2 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych ze strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 12,3 mld EUR, do 781,2 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 412.633 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 313.095 96
  2.1 Należności od MFW 77.805 0
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 235.289 96
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 35.276 1.953
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 18.460 303
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 18.460 303
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 547.263 492
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 33.428 542
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 513.797 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 38 −50
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 91.736 2.878
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 1.822.002 16.874
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 1.492.707 16.966
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 329.295 −91
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.439 0
9 Pozostałe aktywa 228.025 3.053
Aktywa razem 3.494.929 25.648
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.095.101 −1.147
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.178.283 −16.738
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 781.235 −12.291
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 397.040 −4.438
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 7 −10
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 3.563 81
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 304.036 27.147
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 192.755 21.335
  5.2 Pozostałe zobowiązania 111.281 5.812
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 106.070 8.396
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 4.607 −987
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 9.560 304
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 9.560 304
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 58.132 0
10 Pozostałe pasywa 216.197 8.592
11 Różnice z wyceny 418.545 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 100.836 0
Pasywa razem 3.494.929 25.648

Kontakt z mediami