Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2016. gada 21. oktobrī

2016. gada 25. oktobrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2016. gada 21. oktobrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) palielinājās par 2.7 mljrd. euro (līdz 276.1 mljrd. euro).

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2016. gada 20. oktobris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 0.2 mljrd. ASV dolāru 3.5 mljrd. ASV dolāru

Šos likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 329.3 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.1 mljrd. euro (līdz 1 095.1 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 21.3 mljrd. euro (līdz 192.8 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 4.9 mljrd. euro (līdz 150.2 mljrd. euro). Trešdien, 2016. gada 19. oktobrī, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 32.9 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 33.4 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija faktiski nulle (iepriekšējā nedēļā – 0.1 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 397 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 401.5 mljrd. euro). Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 17 mljrd. euro (līdz 1 492.7 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2016. gada 21. oktobrī uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 14. oktobri Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 14. oktobri
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 14.3 mljrd. euro –0.4 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 7.1 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 196.5 mljrd. euro +1.0 mljrd. euro –0.3 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 21.3 mljrd. euro +0.5 mljrd. euro –0.1 mljrd. euro
"Uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programma" 35.9 mljrd. euro +2.1 mljrd. euro
"Valsts sektora aktīvu iegādes programma" 1 113.9 mljrd. euro +16.5 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 103.7 mljrd. euro –2.2 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 12.3 mljrd. euro (līdz 781.2 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 412 633 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 313 095 96
  2.1 SVF debitoru parādi 77 805 0
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 235 289 96
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 35 276 1 953
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18 460 303
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 18 460 303
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 547 263 492
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 33 428 542
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 513 797 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 38 −50
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 91 736 2 878
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 1 822 002 16 874
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 1 492 707 16 966
  7.2 Pārējie vērtspapīri 329 295 −91
8 Valdības parāds euro 26 439 0
9 Pārējie aktīvi 228 025 3 053
Kopā aktīvi 3 494 929 25 648
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 095 101 −1 147
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 178 283 −16 738
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 781 235 −12 291
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 397 040 −4 438
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 7 −10
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 3 563 81
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 304 036 27 147
  5.1 Saistības pret valdību 192 755 21 335
  5.2 Pārējās saistības 111 281 5 812
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 106 070 8 396
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 4 607 −987
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 9 560 304
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 9 560 304
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 58 132 0
10 Pārējās saistības 216 197 8 592
11 Pārvērtēšanas konti 418 545 0
12 Kapitāls un rezerves 100 836 0
Kopā pasīvi 3 494 929 25 648

Kontaktinformācija presei