Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 21 октомври 2016 г.

25 октомври 2016 г.

Статии, несвързани с операциите по паричната политика

През седмицата, която приключва на 21 октомври 2016 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се увеличава с 2,7 млрд. евро до 276,1 млрд. евро.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
20 октомври 2016 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 0,2 млрд. щатски долара 3,5 млрд. щатски долара

Тези транзакции по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,1 млрд. евро до 329,3 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) намаляват с 1,1 млрд. евро до 1095,1 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) нарастват с 21,3 млрд. евро до 192,8 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 4,9 млрд. евро до 150,2 млрд. евро. На 19 октомври 2016 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 32,9 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 33,4 млрд. евро с едноседмичен матуритет.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при 0,1 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 397 млрд. евро (при 401,5 млрд. евро през предходната седмица). Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение със 17 млрд. евро до 1492,7 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 21 октомври 2016 г. Разлика спрямо 14 октомври 2016 г. – покупки Разлика спрямо 14 октомври 2016 г. – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 14,3 млрд. евро -0,4 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 7,1 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 196,5 млрд. евро +1,0 млрд. евро -0,3 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 21,3 млрд. евро +0,5 млрд. евро -0,1 млрд. евро
Програма за закупуване от корпоративния сектор 35,9 млрд. евро +2,1 млрд. евро
Програма за закупуване от публичния сектор 1113,9 млрд. евро +16,5 млрд. евро
Програма за пазарите на ценни книжа 103,7 млрд. евро -2,2 млрд. евро

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 12,3 млрд. евро до 781,2 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 412 633 0
2 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 313 095 96
  2.1 Вземания от МВФ 77 805 0
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни кредити и други чуждестранни активи 235 289 96
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 35 276 1 953
4 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 18 460 303
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 18 460 303
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по ERM II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 547 263 492
  5.1 Основни операции по рефинансиране 33 428 542
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 513 797 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 38 −50
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 91 736 2 878
7 Ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 1 822 002 16 874
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 1 492 707 16 966
  7.2 Други ценни книжа 329 295 −91
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 439 0
9 Други активи 228 025 3 053
Общо активи 3 494 929 25 648
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 095 101 −1 147
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 178 283 −16 738
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 781 235 −12 291
  2.2 Депозитно улеснение 397 040 −4 438
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 7 −10
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 3 563 81
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 304 036 27 147
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 192 755 21 335
  5.2 Други задължения 111 281 5 812
6 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 106 070 8 396
7 Задължения към резиденти на eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 607 −987
8 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 9 560 304
  8.1 Депозити, салда и други задължения 9 560 304
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по ERM ІІ 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 58 132 0
10 Други задължения 216 197 8 592
11 Сметки за преоценка 418 545 0
12 Капитал и резерви 100 836 0
Общо пасиви 3 494 929 25 648

Данни за контакт за медиите