Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 21. říjnu 2016

25. října 2016

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 21. října 2016 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se zvýšil o 2,7 mld. EUR na 276,1 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
20. října 2016 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 0,2 mld. USD 3,5 mld. USD

Výše uvedené transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 0,1 mld. EUR na 329,3 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 1,1 mld. EUR na 1 095,1 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 21,3 mld. EUR na 192,8 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 4,9 mld. EUR na 150,2 mld. EUR. Ve středu 19. října 2016 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 32,9 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 33,4 mld. EUR se splatností jeden týden.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (ve srovnání s 0,1 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 397 mld. EUR (ve srovnání s 401,5 mld. EUR během předchozího týdne). Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 17 mld. EUR na 1 492,7 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 21. říjnu 2016

Rozdíl v porovnání

s 14. říjnem 2016 – nákup

Rozdíl v porovnání

s 14. říjnem 2016 – splacení

1. program nákupu krytých dluhopisů 14,3 mld. EUR -0,4 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 7,1 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 196,5 mld. EUR +1,0 mld. EUR -0,3 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 21,3 mld. EUR +0,5 mld. EUR -0,1 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů podnikového sektoru 35,9 mld. EUR +2,1 mld. EUR
Program nákupu aktiv veřejného sektoru 1 113,9 mld. EUR +16,5 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 103,7 mld. EUR -2,2 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 12,3 mld. EUR na 781,2 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 412 633 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 313 095 96
  2.1 Pohledávky za MMF 77 805 0
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 235 289 96
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 35 276 1 953
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 18 460 303
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 18 460 303
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 547 263 492
  5.1 Hlavní refinanční operace 33 428 542
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 513 797 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 38 −50
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 91 736 2 878
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 1 822 002 16 874
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 1 492 707 16 966
  7.2 Ostatní cenné papíry 329 295 −91
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 439 0
9 Ostatní aktiva 228 025 3 053
Aktiva celkem 3 494 929 25 648
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 095 101 −1 147
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 178 283 −16 738
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 781 235 −12 291
  2.2 Vkladová facilita 397 040 −4 438
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 7 −10
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 3 563 81
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 304 036 27 147
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 192 755 21 335
  5.2 Ostatní závazky 111 281 5 812
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 106 070 8 396
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 4 607 −987
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 9 560 304
  8.1 Vklady a ostatní závazky 9 560 304
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 58 132 0
10 Ostatní pasiva 216 197 8 592
11 Účty přecenění 418 545 0
12 Kapitál a rezervní fondy 100 836 0
Pasiva celkem 3 494 929 25 648

Kontakty pro média