Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 19. kolovoza 2016.

23. kolovoza 2016.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 19. kolovoza 2016. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) bilo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) bilo je gotovo nepromijenjeno i iznosilo je 271,4 mlrd. EUR.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
18. kolovoza 2016. 7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 105,0 mil. USD 10,0 mil. USD

Te transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i Sustava federalnih rezervi.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 0,4 mlrd. EUR na 337,2 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) smanjila se za 3,6 mlrd. EUR na 1.096,8 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 16,3 mlrd. EUR na 142,7 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 3,8 mlrd. EUR na 166,9 mlrd. EUR. U srijedu, 17. kolovoza 2016., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 41,6 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 41,7 mlrd. EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Uporaba mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je gotovo nula (približno isto kao prethodnog tjedna), dok je uporaba mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 358,7 mlrd. EUR (u odnosu na 354,8 mlrd. EUR prethodnog tjedna). Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 13,6 mlrd. EUR na 1.339,3 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 19. kolovoza 2016. Razlika u odnosu na 12. kolovoza 2016. – kupljeno Razlika u odnosu na 12. kolovoza 2016. – dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 16,4 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 7,4 mlrd. EUR –0,1 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 188,4 mlrd. EUR +0,7 mlrd. EUR –0,4 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 20,3 mlrd. EUR +0,0 mlrd. EUR –0,1 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira sektora poduzeća 17,8 mlrd. EUR +1,6 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 980,5 mlrd. EUR +11,9 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 108,4 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) smanjilo za 1,6 mlrd. EUR na 740,9 mlrd. EUR.

Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 413 141 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 308 871 1 567
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 77 244 0
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 231 627 1 567
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 32 150 −1 417
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 17 189 63
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 17 189 63
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 525 660 57
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 41 652 31
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 483 982 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 26 26
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 93 834 1 585
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 1 676 471 13 255
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 1 339 256 13 641
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 337 215 −386
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 477 0
9 Ostala imovina 219 530 1 645
Ukupno imovina 3 313 323 16 755
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 096 798 −3 611
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 1 099 605 2 265
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 740 892 −1 575
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 358 701 3 861
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 11 −22
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 3 874 8
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 240 896 15 901
  5.1 Opća država 142 725 16 330
  5.2 Ostale obveze 98 172 −430
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u eurima 77 407 1 354
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 3 052 −69
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u stranoj valuti 8 072 228
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 8 072 228
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 58 486 0
10 Ostale obveze 203 375 680
11 Računi revalorizacije 420 923 0
12 Kapital i pričuve 100 835 0
Ukupno obveze 3 313 323 16 755

Kontaktni podatci za medije