Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 19 augusti 2016

23 augusti 2016

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 19 augusti 2016 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) var nästan oförändrad på 271,4 miljarder EUR.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
18 augusti 2016 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 105,0 miljoner USD 10,0 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna ovan genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,4 miljarder EUR till 337,2 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 3,6 miljarder EUR till 1 096,8 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 16,3 miljarder EUR till 142,7 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 3,8 miljarder EUR till 166,9 miljarder EUR. Onsdagen den 17 augusti 2016 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 41,6 miljarder EUR och ersattes med en ny på 41,7 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (ungefär samma som föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 358,7 miljarder EUR (jämfört med 354,8 miljarder EUR föregående vecka). Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 13,6 miljarder EUR till 1 339,3 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 19 augusti 2016 Förändring jämfört med den 12 augusti 2016 – Köp Förändring jämfört med den 12 augusti 2016 – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 16,4 miljarder EUR - -
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 7,4 miljarder EUR - -0,1 miljard EUR
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 188,4 miljarder EUR +0,7 miljarder EUR -0,4 miljarder EUR
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 20,3 miljarder EUR +0,0 miljarder EUR -0,1 miljard EUR
Program för köp av värdepapper inom företagssektorn 17,8 miljarder EUR +1,6 miljarder EUR -
Program för köp av offentliga värdepapper 980,5 miljarder EUR +11,9 miljarder EUR -
Program för värdepappersmarknaderna 108,4 miljarder EUR - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 1,6 miljarder EUR till 740,9 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 413.141 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 308.871 1.567
  2.1 Fordringar på IMF 77.244 0
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 231.627 1.567
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 32.150 −1.417
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 17.189 63
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 17.189 63
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 525.660 57
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 41.652 31
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 483.982 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 26 26
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 93.834 1.585
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 1.676.471 13.255
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 1.339.256 13.641
  7.2 Andra värdepapper 337.215 −386
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.477 0
9 Övriga tillgångar 219.530 1.645
Summa tillgångar 3.313.323 16.755
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.096.798 −3.611
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.099.605 2.265
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 740.892 −1.575
  2.2 Inlåningsfacilitet 358.701 3.861
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 11 −22
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 3.874 8
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 240.896 15.901
  5.1 Offentliga sektorn 142.725 16.330
  5.2 Övriga skulder 98.172 −430
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 77.407 1.354
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 3.052 −69
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 8.072 228
  8.1 Inlåning och övriga skulder 8.072 228
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 58.486 0
10 Övriga skulder 203.375 680
11 Värderegleringskonton 420.923 0
12 Eget kapital 100.835 0
Summa skulder 3.313.323 16.755

Kontakt för media