Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 19. srpnu 2016

23. srpna 2016

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 19. srpna 2016 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) zůstal prakticky beze změny na úrovni 271,4 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
18. srpna 2016 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 105,0 mil. USD 10,0 mil. USD

Výše uvedené transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 0,4 mld. EUR na 337,2 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 3,6 mld. EUR na 1 096,8 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 16,3 mld. EUR na 142,7 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 3,8 mld. EUR na 166,9 mld. EUR. Ve středu 17. srpna 2016 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 41,6 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 41,7 mld. EUR se splatností jeden týden.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnut prakticky nulový objem (zhruba jako v předchozím týdnu), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 358,7 mld. EUR (ve srovnání s 354,8 mld. EUR během předchozího týdne). Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 13,6 mld. EUR na 1 339,3 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 19. srpnu 2016 Rozdíl v porovnání s 12. srpnem 2016 – nákup Rozdíl v porovnání s 12. srpnem 2016 – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 16,4 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 7,4 mld. EUR -0,1 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 188,4 mld. EUR +0,7 mld. EUR -0,4 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 20,3 mld. EUR +0,0 mld. EUR -0,1 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů podnikového sektoru 17,8 mld. EUR +1,6 mld. EUR
Program nákupu aktiv veřejného sektoru 980,5 mld. EUR +11,9 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 108,4 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 1,6 mld. EUR na 740,9 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 413 141 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 308 871 1 567
  2.1 Pohledávky za MMF 77 244 0
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 231 627 1 567
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 32 150 −1 417
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 17 189 63
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 17 189 63
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 525 660 57
  5.1 Hlavní refinanční operace 41 652 31
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 483 982 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 26 26
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 93 834 1 585
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 1 676 471 13 255
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 1 339 256 13 641
  7.2 Ostatní cenné papíry 337 215 −386
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 477 0
9 Ostatní aktiva 219 530 1 645
Aktiva celkem 3 313 323 16 755
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 096 798 −3 611
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 099 605 2 265
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 740 892 −1 575
  2.2 Vkladová facilita 358 701 3 861
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 11 −22
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 3 874 8
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 240 896 15 901
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 142 725 16 330
  5.2 Ostatní závazky 98 172 −430
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 77 407 1 354
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 3 052 −69
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 8 072 228
  8.1 Vklady a ostatní závazky 8 072 228
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 58 486 0
10 Ostatní pasiva 203 375 680
11 Účty přecenění 420 923 0
12 Kapitál a rezervní fondy 100 835 0
Pasiva celkem 3 313 323 16 755

Kontakty pro média