Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2016. gada 19. augustā

2016. gada 23. augustā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2016. gada 19. augustā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) faktiski nemainījās (271.4 mljrd. euro).

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2016. gada 18. augusts Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 105.0 milj. ASV dolāru 10.0 milj. ASV dolāru

Šos likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.4 mljrd. euro (līdz 337.2 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 3.6 mljrd. euro (līdz 1 096.8 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 16.3 mljrd. euro (līdz 142.7 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 3.8 mljrd. euro (līdz 166.9 mljrd. euro). Trešdien, 2016. gada 17. augustā, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 41.6 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 41.7 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 358.7 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 354.8 mljrd. euro). Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 13.6 mljrd. euro (līdz 1 339.3 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2016. gada 19. augustā uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 12. augustu Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 12. augustu
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 16.4 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 7.4 mljrd. euro –0.1 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 188.4 mljrd. euro +0.7 mljrd. euro –0.4 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 20.3 mljrd. euro +0.0 mljrd. euro –0.1 mljrd. euro
"Uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programma" 17.8 mljrd. euro +1.6 mljrd. euro
"Valsts sektora aktīvu iegādes programma" 980.5 mljrd. euro +11.9 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 108.4 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.6 mljrd. euro (līdz 740.9 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 413 141 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 308 871 1 567
  2.1 SVF debitoru parādi 77 244 0
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 231 627 1 567
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 32 150 −1 417
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17 189 63
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 17 189 63
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 525 660 57
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 41 652 31
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 483 982 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 26 26
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 93 834 1 585
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 1 676 471 13 255
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 1 339 256 13 641
  7.2 Pārējie vērtspapīri 337 215 −386
8 Valdības parāds euro 26 477 0
9 Pārējie aktīvi 219 530 1 645
Kopā aktīvi 3 313 323 16 755
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 096 798 −3 611
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 099 605 2 265
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 740 892 −1 575
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 358 701 3 861
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 11 −22
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 3 874 8
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 240 896 15 901
  5.1 Saistības pret valdību 142 725 16 330
  5.2 Pārējās saistības 98 172 −430
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 77 407 1 354
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 3 052 −69
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 8 072 228
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 8 072 228
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 58 486 0
10 Pārējās saistības 203 375 680
11 Pārvērtēšanas konti 420 923 0
12 Kapitāls un rezerves 100 835 0
Kopā pasīvi 3 313 323 16 755

Kontaktinformācija presei