Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 19 sierpnia 2016 roku

23 sierpnia 2016

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 19.08.2016 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) pozostała na praktycznie niezmienionym poziomie 271,4 mld EUR.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
18.08.2016 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 105,0 mln USD 10,0 mln USD

Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,4 mld EUR, do 337,2 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 3,6 mld EUR, do 1096,8 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 16,3 mld EUR, do 142,7 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 3,8 mld EUR, do 166,9 mld EUR. W środę 17.08.2016 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 41,6 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 41,7 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (podobnie jak w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 358,7 mld EUR (wobec 354,8 mld EUR w poprzednim tygodniu). Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 13,6 mld EUR, do 1339,3 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 19.08.2016 Różnica wobec 12.08.2016 – zakup Różnica wobec 12.08.2016 – wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 16,4 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 7,4 mld EUR 0,1 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 188,4 mld EUR +0,7 mld EUR 0,4 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 20,3 mld EUR +0,0 mld EUR 0,1 mld EUR
Program skupu aktywów sektora przedsiębiorstw 17,8 mld EUR +1,6 mld EUR
Program skupu papierów sektora publicznego 980,5 mld EUR +11,9 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 108,4 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych ze strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 1,6 mld EUR, do 740,9 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 413.141 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 308.871 1.567
  2.1 Należności od MFW 77.244 0
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 231.627 1.567
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 32.150 −1.417
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 17.189 63
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 17.189 63
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 525.660 57
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 41.652 31
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 483.982 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 26 26
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 93.834 1.585
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 1.676.471 13.255
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 1.339.256 13.641
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 337.215 −386
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.477 0
9 Pozostałe aktywa 219.530 1.645
Aktywa razem 3.313.323 16.755
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.096.798 −3.611
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.099.605 2.265
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 740.892 −1.575
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 358.701 3.861
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 11 −22
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 3.874 8
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 240.896 15.901
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 142.725 16.330
  5.2 Pozostałe zobowiązania 98.172 −430
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 77.407 1.354
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 3.052 −69
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 8.072 228
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 8.072 228
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 58.486 0
10 Pozostałe pasywa 203.375 680
11 Różnice z wyceny 420.923 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 100.835 0
Pasywa razem 3.313.323 16.755

Kontakt z mediami