Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 19. august 2016

23. august 2016

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 19. august 2016, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) forblev praktisk taget uændret og udgjorde 271,4 mia. euro.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
18. august 2016 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 105,0 mio. USD 10,0 mio.

Ovenstående likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 0,4 mia. euro til 337,2 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 3,6 mia. euro til 1.096,8 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 16,3 mia. euro til 142,7 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 3,8 mia. euro til 166,9 mia. euro. Onsdag den 17. august 2016 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 41,6 mia. euro, og en ny på 41,7 mia. euro blev afviklet med en løbetid på én uge.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (næsten det samme som i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 358,7 mia. euro (mod 354,8 mia. euro i ugen før). Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 13,6 mia. euro til 1.339,3 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 19. august 2016 Ændring i forhold til 12. august 2016 – opkøb Ændring i forhold til 12. august 2016 – indfrielser
Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer 16,4 mia. euro - -
Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer 7,4 mia. euro - -0,1 mia. euro
Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer 188,4 mia. euro +0,7 mia. euro -0,4 mia. euro
Programmet til opkøb af asset-backed securities 20,3 mia. euro +0,0 mia. euro -0,1 mia. euro
Programmet til opkøb af virksomhedsobligationer 17,8 mia. euro +1,6 mia. euro -
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 980,5 mia. euro +11,9 mia. euro -
Securities Markets Programme 108,4 mia. euro - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 1,6 mia. euro til 740,9 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 413.141 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 308.871 1.567
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 77.244 0
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 231.627 1.567
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 32.150 −1.417
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 17.189 63
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 17.189 63
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 525.660 57
  5.1 Primære markedsoperationer 41.652 31
  5.2 Langfristede markedsoperationer 483.982 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 26 26
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 93.834 1.585
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 1.676.471 13.255
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 1.339.256 13.641
  7.2 Andre værdipapirer 337.215 −386
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.477 0
9 Andre aktiver 219.530 1.645
Aktiver i alt 3.313.323 16.755
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.096.798 −3.611
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.099.605 2.265
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 740.892 −1.575
  2.2 Indlånsfacilitet 358.701 3.861
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 11 −22
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 3.874 8
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 240.896 15.901
  5.1 Offentlig forvaltning og service 142.725 16.330
  5.2 Andre forpligtelser 98.172 −430
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 77.407 1.354
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 3.052 −69
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 8.072 228
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 8.072 228
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 58.486 0
10 Andre forpligtelser 203.375 680
11 Revalueringskonti 420.923 0
12 Kapital og reserver 100.835 0
Passiver i alt 3.313.323 16.755

Medie- og pressehenvendelser