Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 19. avgusta 2016

23. avgust 2016

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 19. avgusta 2016, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) je ostalo skoraj nespremenjeno na ravni 271,4 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
18. avgust 2016 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 105,0 mio USD 10,0 mio USD

Zgornje transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,4 milijarde EUR na 337,2 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 3,6 milijarde EUR na 1.096,8 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 16,3 milijarde EUR na 142,7 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 3,8 milijarde EUR na 166,9 milijarde EUR. V sredo, 17. avgusta 2016, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 41,6 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 41,7 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (približno enako kot prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 358,7 milijarde EUR (v primerjavi s 354,8 milijarde EUR prejšnji teden). Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 13,6 milijarde EUR na 1.339,3 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 19. avgusta 2016 Razlika od 12. avgusta 2016 – kupljeno Razlika od 12. avgusta 2016 – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 16,4 milijarde EUR - -
Drugi program nakupa kritih obveznic 7,4 milijarde EUR - –0,1 milijarde EUR
Tretji program nakupa kritih obveznic 188,4 milijarde EUR +0,7 milijarde EUR –0,4 milijarde EUR
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 20,3 milijarde EUR +0,0 milijarde EUR –0,1 milijarde EUR
Program nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja 17,8 milijarde EUR +1,6 milijarde EUR -
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 980,5 milijarde EUR +11,9 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 108,4 milijarde EUR - -

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 1,6 milijarde EUR na 740,9 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 413.141 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 308.871 1.567
  2.1 Terjatve do MDS 77.244 0
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 231.627 1.567
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 32.150 −1.417
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 17.189 63
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 17.189 63
  4.2 Terjatve iz posojil v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 525.660 57
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 41.652 31
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 483.982 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 26 26
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 93.834 1.585
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 1.676.471 13.255
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 1.339.256 13.641
  7.2 Drugi vrednostni papirji 337.215 −386
8 Javni dolg v eurih 26.477 0
9 Druga sredstva 219.530 1.645
Skupaj sredstva 3.313.323 16.755
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.096.798 −3.611
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih, povezane z operacijami denarne politike 1.099.605 2.265
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 740.892 −1.575
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 358.701 3.861
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 11 −22
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 3.874 8
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 240.896 15.901
  5.1 Sektor država 142.725 16.330
  5.2 Druge obveznosti 98.172 −430
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 77.407 1.354
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 3.052 −69
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 8.072 228
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 8.072 228
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 58.486 0
10 Druge obveznosti 203.375 680
11 Računi prevrednotenja 420.923 0
12 Kapital in rezerve 100.835 0
Skupaj obveznosti 3.313.323 16.755

Stiki za medije