Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 19. august 2016

23. august 2016

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

19. augustil 2016 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) püsis praktiliselt muutumatuna 271,4 miljardi euro tasemel.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
18. august 2016 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 105,0 miljonit USA dollarit 10,0 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,4 miljardi euro võrra 337,2 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus vähenes 3,6 miljardi euro võrra 1096,8 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 16,3 miljardi euro võrra 142,7 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 3,8 miljardi euro võrra 166,9 miljardi euroni. Kolmapäeval, 17. augustil 2016 möödus 41,6 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 41,7 miljardit eurot ja tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud (vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 358,7 miljardi euro ulatuses (võrreldes 354,8 miljardi euroga eelmisel nädalal). Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 13,6 miljardi euro võrra 1339,3 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 19. august 2016 Erinevus võrreldes 12. augustiga 2016 – ost Erinevus võrreldes 12. augustiga 2016 – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 16,4 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 7,4 miljardit eurot –0,1 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 188,4 miljardit eurot +0,7 miljardit eurot –0,4 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 20,3 miljardit eurot +0,0 miljardit eurot –0,1 miljardit eurot
Ettevõtlussektori väärtpaberite ostukava 17,8 miljardit eurot +1,6 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 980,5 miljardit eurot +11,9 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 108,4 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 1,6 miljardi euro võrra 740,9 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 413 141 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 308 871 1 567
  2.1 Nõuded RVFle 77 244 0
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 231 627 1 567
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 32 150 −1 417
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 17 189 63
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 17 189 63
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 525 660 57
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 41 652 31
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 483 982 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 26 26
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 93 834 1 585
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 1 676 471 13 255
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 1 339 256 13 641
  7.2 Muud väärtpaberid 337 215 −386
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 477 0
9 Muud varad 219 530 1 645
Varad kokku 3 313 323 16 755
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 096 798 −3 611
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 099 605 2 265
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 740 892 −1 575
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 358 701 3 861
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 11 −22
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 874 8
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 240 896 15 901
  5.1 Valitsussektor 142 725 16 330
  5.2 Muud kohustused 98 172 −430
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 77 407 1 354
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 3 052 −69
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 8 072 228
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 8 072 228
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 58 486 0
10 Muud kohustused 203 375 680
11 Ümberhindluskontod 420 923 0
12 Kapital ja reservid 100 835 0
Kohustused kokku 3 313 323 16 755

Kontaktandmed