Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 19 август 2016 г.

23 август 2016 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 19 август 2016 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) остава практически без изменение в размер на 271,4 млрд. евро.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
18 август 2016 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 105,0 млн. щатски долара 10,0 млн. щатски долара

Тези транзакции по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,4 млрд. евро до 337,2 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) намаляват с 3,6 млрд. евро до 1096,8 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) нарастват с 16,3 млрд. евро до 142,7 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 3,8 млрд. евро до 166,9 млрд. евро. На 17 август 2016 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 41,6 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 41,7 млрд. евро с едноседмичен матуритет.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (приблизително на същото ниво като предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 358,7 млрд. евро (при 354,8 млрд. евро през предходната седмица). Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 13,6 млрд. евро до 1339,3 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 19 август 2016 г. Разлика спрямо 12 август 2016 г. – покупки Разлика спрямо 12 август 2016 г. – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 16,4 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 7,4 млрд. евро - -0,1 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 188,4 млрд. евро +0,7 млрд. евро -0,4 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 20,3 млрд. евро +0,0 млрд. евро -0,1 млрд. евро
Програма за закупуване от корпоративния сектор 17,8 млрд. евро +1,6 млрд. евро -
Програма за закупуване от публичния сектор 980,5 млрд. евро +11,9 млрд. евро -
Програма за пазарите на ценни книжа 108,4 млрд. евро - -

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 1,6 млрд. евро до 740,9 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 413 141 0
2 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 308 871 1 567
  2.1 Вземания от МВФ 77 244 0
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни кредити и други чуждестранни активи 231 627 1 567
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 32 150 −1 417
4 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 17 189 63
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 17 189 63
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по ERM II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 525 660 57
  5.1 Основни операции по рефинансиране 41 652 31
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 483 982 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 26 26
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 93 834 1 585
7 Ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 1 676 471 13 255
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 1 339 256 13 641
  7.2 Други ценни книжа 337 215 −386
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 477 0
9 Други активи 219 530 1 645
Общо активи 3 313 323 16 755
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 096 798 −3 611
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 099 605 2 265
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 740 892 −1 575
  2.2 Депозитно улеснение 358 701 3 861
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 11 −22
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 3 874 8
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 240 896 15 901
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 142 725 16 330
  5.2 Други задължения 98 172 −430
6 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 77 407 1 354
7 Задължения към резиденти на eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 052 −69
8 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 8 072 228
  8.1 Депозити, салда и други задължения 8 072 228
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по ERM ІІ 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 58 486 0
10 Други задължения 203 375 680
11 Сметки за преоценка 420 923 0
12 Капитал и резерви 100 835 0
Общо пасиви 3 313 323 16 755

Данни за контакт за медиите