Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 19. augustu 2016

23. augusta 2016

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 19. augusta 2016 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) zostala takmer nezmenená na úrovni 271,4 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
18. augusta 2016 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 105,0 mil. USD 10,0 mil. USD

Eurosystém uvedený obchod na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 0,4 mld. EUR na 337,2 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 3,6 mld. EUR na 1 096,8 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 16,3 mld. EUR na 142,7 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 3,8 mld. EUR na 166,9 mld. EUR. V stredu 17. augusta 2016 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 41,6 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 41,7 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (podobne ako v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 358,7 mld. EUR (v porovnaní s 354,8 mld. EUR v predchádzajúcom týždni). Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 13,6 mld. EUR na 1 339,3 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 19. augustu 2016 Zmena oproti 12. augustu 2016: nákup Zmena oproti 12. augustu 2016: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 16,4 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 7,4 mld. EUR -0,1 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 188,4 mld. EUR +0,7 mld. EUR -0,4 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 20,3 mld. EUR +0,0 mld. EUR -0,1 mld. EUR
Program nákupu aktív podnikového sektora 17,8 mld. EUR +1,6 mld. EUR
Program nákupu aktív verejného sektora 980,5 mld. EUR +11,9 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 108,4 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 1,6 mld. EUR na 740,9 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 413 141 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 308 871 1 567
  2.1 Pohľadávky voči MMF 77 244 0
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 231 627 1 567
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 32 150 −1 417
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 17 189 63
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 17 189 63
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 525 660 57
  5.1 Hlavné refinančné operácie 41 652 31
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 483 982 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 26 26
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 93 834 1 585
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 1 676 471 13 255
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 1 339 256 13 641
  7.2 Ostatné cenné papiere 337 215 −386
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 477 0
9 Ostatné aktíva 219 530 1 645
Aktíva spolu 3 313 323 16 755
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 096 798 −3 611
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 1 099 605 2 265
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 740 892 −1 575
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 358 701 3 861
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 11 −22
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 3 874 8
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 240 896 15 901
  5.1 Verejná správa 142 725 16 330
  5.2 Ostatné záväzky 98 172 −430
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 77 407 1 354
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 3 052 −69
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 8 072 228
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 8 072 228
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 58 486 0
10 Ostatné pasíva 203 375 680
11 Účty precenenia 420 923 0
12 Základné imanie a rezervy 100 835 0
Pasíva spolu 3 313 323 16 755

Kontakt pre médiá