Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 19.8.2016

23.8.2016

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 19.8.2016 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pysyi käytännössä ennallaan 271,4 miljardina eurona.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
18.8.2016 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 105,0 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 10,0 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 0,4 miljardilla eurolla 337,2 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 3,6 miljardilla eurolla 1 096,8 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 16,3 miljardilla eurolla 142,7 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 3,8 miljardilla eurolla 166,9 miljardiin euroon. Keskiviikkona 17.8.2016 erääntyi 41,6 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 41,7 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (kuten edelliselläkin viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 358,7 miljardia euroa (edellisellä viikolla 354,8 miljardia euroa). Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 13,6 miljardilla eurolla 1 339,3 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 19.8.2016 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 16,4 miljardia euroa - -
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 7,4 miljardia euroa - -0,1 miljardia euroa
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 188,4 miljardia euroa +0,7 miljardia euroa -0,4 miljardia euroa
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 20,3 miljardia euroa +0,0 miljardia euroa -0,1 miljardia euroa
Yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelma 17,8 miljardia euroa +1,6 miljardia euroa -
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 980,5 miljardia euroa +11,9 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 108,4 miljardia euroa - -

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 1,6 miljardilla eurolla 740,9 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 413 141 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 308 871 1 567
  2.1 Saamiset IMF:ltä 77 244 0
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 231 627 1 567
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 32 150 −1 417
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 17 189 63
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 17 189 63
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 525 660 57
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 41 652 31
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 483 982 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 26 26
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 93 834 1 585
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 1 676 471 13 255
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 1 339 256 13 641
  7.2 Muut arvopaperit 337 215 −386
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 477 0
9 Muut saamiset 219 530 1 645
Vastaavaa yhteensä 3 313 323 16 755
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 096 798 −3 611
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 099 605 2 265
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 740 892 −1 575
  2.2 Talletusmahdollisuus 358 701 3 861
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 11 −22
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 874 8
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 240 896 15 901
  5.1 Julkisyhteisöt 142 725 16 330
  5.2 Muut 98 172 −430
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 77 407 1 354
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 3 052 −69
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 8 072 228
  8.1 Talletukset ja muut velat 8 072 228
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 58 486 0
10 Muut velat 203 375 680
11 Arvonmuutostilit 420 923 0
12 Pääoma ja rahastot 100 835 0
Vastattavaa yhteensä 3 313 323 16 755

Yhteyshenkilöt