Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 19 augustus 2016

23 augustus 2016

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 19 augustus 2016 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) bleef vrijwel onveranderd op EUR 271,4 miljard.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
18 augustus 2016 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 105,0 miljoen USD 10,0 miljoen

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,4 miljard naar EUR 337,2 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 3,6 miljard naar EUR 1.096,8 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 16,3 miljard naar EUR 142,7 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 3,8 miljard naar EUR 166,9 miljard. Op woensdag 17 augustus 2016 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 41,6 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 41,7 miljard, met een looptijd van één week, afgewikkeld.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 358,7 miljard was (vergeleken met EUR 354,8 miljard in de voorafgaande week). De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 13,6 miljard naar EUR 1.339,3 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen geamortiseerde kostprijs.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 19 augustus 2016 Verschil t.o.v. 12 augustus 2016 – Aankopen Verschil t.o.v. 12 augustus 2016 – Aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 16,4 miljard - -
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 7,4 miljard - -EUR 0,1 miljard
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 188,4 miljard +EUR 0,7 miljard -EUR 0,4 miljard
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 20,3 miljard +EUR 0,0 miljard -EUR 0,1 miljard
Programma voor de aankoop van door de bedrijvensector uitgegeven schuldbewijzen EUR 17,8 miljard +EUR 1,6 miljard -
Programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen EUR 980,5 miljard +EUR 11,9 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 108,4 miljard - -

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 1,6 miljard naar EUR 740,9 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 413.141 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 308.871 1.567
  2.1 Vorderingen op het IMF 77.244 0
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 231.627 1.567
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 32.150 −1.417
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 17.189 63
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 17.189 63
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 525.660 57
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 41.652 31
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 483.982 0
  5.3 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 26 26
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 93.834 1.585
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 1.676.471 13.255
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetairbeleidsdoeleinden 1.339.256 13.641
  7.2 Overige waardepapieren 337.215 −386
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.477 0
9 Overige activa 219.530 1.645
Totaal activa 3.313.323 16.755
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.096.798 −3.611
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 1.099.605 2.265
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 740.892 −1.575
  2.2 Depositofaciliteit 358.701 3.861
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 11 −22
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 3.874 8
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 240.896 15.901
  5.1 Overheid 142.725 16.330
  5.2 Overige verplichtingen 98.172 −430
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 77.407 1.354
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.052 −69
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 8.072 228
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 8.072 228
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 58.486 0
10 Overige passiva 203.375 680
11 Herwaarderingsrekeningen 420.923 0
12 Kapitaal en reserves 100.835 0
Totaal passiva 3.313.323 16.755

Contactpersonen voor de media