Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 24. lipnja 2016.

28. lipnja 2016.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 24. lipnja 2016. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) povećalo se za 0,9 mlrd. EUR na 264,5 mlrd. EUR. Do toga je došlo zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija središnjih banaka Eurosustava u promatranom razdoblju.

U proteklom tjednu Eurosustav nije provodio transakcije za puštanje likvidnosti u vezi sa stalnim dogovorom o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD‑a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) povećala su se za 0,5 mlrd. EUR na 346,1 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 0,5 mlrd. EUR na 1.082,2 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 49,2 mlrd. EUR na 233 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) povećali su se za 24,3 mlrd. EUR na 203,3 mlrd. EUR. U srijedu, 22. lipnja 2016., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 49,1 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 49,9 mlrd. EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,1 mlrd. EUR (gotovo nepromijenjena u odnosu na prethodni tjedan), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti novčanih depozita (stavka 2.2. obveza) iznosila 297,6 mlrd. EUR (u odnosu na 321,2 mlrd. EUR prethodnog tjedna). Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 21,5 mlrd. EUR na 1.212,9 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 24. lipnja 2016.

Razlika u odnosu na

17. lipnja 2016. – kupljeno

Razlika u odnosu na

17. lipnja 2016. – dospjelo

Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 17,9 mlrd. EUR –0,2 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 7,7 mlrd. EUR –0,1 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 183,0 mlrd. EUR +2,2 mlrd. EUR –0,2 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 19,7 mlrd. EUR +0,3 mlrd. EUR –0,2 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 4,9 mlrd. EUR +2,6 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 868,8 mlrd. EUR +17,1 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 111,0 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 1,9 mlrd. EUR na 613,1 mlrd. EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 377 277 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 299 619 1 635
  2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 76 551 −20
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 223 067 1 656
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 30 078 −1 002
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 18 287 528
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 18 287 528
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 501 186 791
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 49 883 743
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 451 177 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 126 48
  5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 103 549 −4 173
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 1 558 993 21 986
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 1 212 942 21 496
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 346 051 490
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 984 0
9 Ostala imovina 215 121 1 742
Ukupno imovina 3 131 095 21 506
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 082 176 493
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 910 950 −21 662
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 613 059 1 861
  2.2 Novčani depoziti 297 632 −23 571
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 259 48
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 3 777 −207
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 332 298 44 900
  5.1 Opća država 232 957 49 216
  5.2 Ostale obveze 99 341 −4 316
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 56 556 −3 118
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 3 136 210
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 4 502 −504
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 4 502 −504
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 57 542 0
10 Ostale obveze 203 329 −427
11 Računi revalorizacije 375 994 0
12 Kapital i pričuve 100 836 1 821
Ukupno obveze 3 131 095 21 506

Kontaktni podatci za medije