Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2016. gada 24. jūnijā

2016. gada 28. jūnijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2016. gada 24. jūnijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) palielinājās par 0.9 mljrd. euro (līdz 264.5 mljrd. euro). Šī pārmaiņa skaidrojama ar klientu un portfeļu darījumiem, ko Eurosistēmas centrālās bankas veica pārskata periodā.

Pagājušajā nedēļā Eurosistēma neveica nevienu likviditāti palielinošu darījumu saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.5 mljrd. euro (līdz 346.1 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 0.5 mljrd. euro (līdz 1 082.2 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 49.2 mljrd. euro (līdz 233 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 24.3 mljrd. euro (līdz 203.3 mljrd. euro). Trešdien, 2016. gada 22. jūnijā, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 49.1 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 49.9 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (faktiski tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 297.6 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 321.2 mljrd. euro). Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 21.5 mljrd. euro (līdz 1 212.9 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2016. gada 24. jūnijā uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 17. jūniju Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 17. jūniju
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 17.9 mljrd. euro –0.2 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 7.7 mljrd. euro –0.1 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 183.0 mljrd. euro +2.2 mljrd. euro –0.2 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 19.7 mljrd. euro +0.3 mljrd. euro –0.2 mljrd. euro
"Uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programma" 4.9 mljrd. euro +2.6 mljrd. euro
"Valsts sektora aktīvu iegādes programma" 868.8 mljrd. euro +17.1 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 111.0 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 1.9 mljrd. euro (līdz 613.1 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 377 277 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 299 619 1 635
  2.1 SVF debitoru parādi 76 551 −20
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 223 067 1 656
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 30 078 −1 002
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18 287 528
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 18 287 528
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 501 186 791
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 49 883 743
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 451 177 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 126 48
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 103 549 −4 173
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 1 558 993 21 986
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 1 212 942 21 496
  7.2 Pārējie vērtspapīri 346 051 490
8 Valdības parāds euro 26 984 0
9 Pārējie aktīvi 215 121 1 742
Kopā aktīvi 3 131 095 21 506
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 082 176 493
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 910 950 −21 662
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 613 059 1 861
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 297 632 −23 571
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 259 48
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 3 777 −207
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 332 298 44 900
  5.1 Saistības pret valdību 232 957 49 216
  5.2 Pārējās saistības 99 341 −4 316
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 56 556 −3 118
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 3 136 210
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 4 502 −504
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 4 502 −504
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 57 542 0
10 Pārējās saistības 203 329 −427
11 Pārvērtēšanas konti 375 994 0
12 Kapitāls un rezerves 100 836 1 821
Kopā pasīvi 3 131 095 21 506

Kontaktinformācija presei