Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 24 juni 2016

28 juni 2016

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 24 juni 2016 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,9 miljard naar EUR 264,5 miljard. Deze mutatie was het gevolg van de door de centrale banken van het Eurosysteem gedurende de verslagperiode verrichte cliënten- en beleggingstransacties.

Gedurende de week heeft het Eurosysteem geen liquiditeitsverschaffende transacties uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (passiefpost 7.2) stegen met EUR 0,5 miljard naar EUR 346,1 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 0,5 miljard naar EUR 1.082,2 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 49,2 miljard naar EUR 233 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 24,3 miljard naar EUR 203,3 miljard. Op woensdag 22 juni 2016 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 49,1 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 49,9 miljard, met een looptijd van één week, afgewikkeld.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,1 miljard (vrijwel gelijk aan de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 297,6 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 321,2 miljard in de voorafgaande week). De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 21,5 miljard naar EUR 1.212,9 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen geamortiseerde kostprijs.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 24 juni 2016

Verschil ten opzichte van

17 juni 2016 – Aankopen

Verschil ten opzichte van

17 juni 2016 – Aflossingen

Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 17,9 miljard - -EUR 0,2 miljard
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 7,7 miljard - -EUR 0,1 miljard
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 183,0 miljard +EUR 2,2 miljard -EUR 0,2 miljard
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 19,7 miljard +EUR 0,3 miljard -EUR 0,2 miljard
Programma voor de aankoop van door de bedrijvensector uitgegeven schuldbewijzen EUR 4,9 miljard +EUR 2,6 miljard -
Programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen EUR 868,8 miljard +EUR 17,1 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 111,0 miljard - -

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 1,9 miljard naar EUR 613,1 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 377.277 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 299.619 1.635
  2.1 Vorderingen op het IMF 76.551 −20
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 223.067 1.656
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 30.078 −1.002
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 18.287 528
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 18.287 528
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 501.186 791
  5.1 Basis-herfinancieringstransacties 49.883 743
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 451.177 0
  5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 126 48
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 103.549 −4.173
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 1.558.993 21.986
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 1.212.942 21.496
  7.2 Overige waardepapieren 346.051 490
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.984 0
9 Overige activa 215.121 1.742
Totaal activa 3.131.095 21.506
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.082.176 493
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 910.950 −21.662
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 613.059 1.861
  2.2 Depositofaciliteit 297.632 −23.571
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 259 48
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 3.777 −207
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 332.298 44.900
  5.1 Overheid 232.957 49.216
  5.2 Overige verplichtingen 99.341 −4.316
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 56.556 −3.118
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.136 210
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.502 −504
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 4.502 −504
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 57.542 0
10 Overige passiva 203.329 −427
11 Herwaarderingsrekeningen 375.994 0
12 Kapitaal en reserves 100.836 1.821
Totaal passiva 3.131.095 21.506

Contactpersonen voor de media