Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 24. červnu 2016

28. června 2016

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 24. června 2016 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se zvýšil o 0,9 mld. EUR na 264,5 mld. EUR. K této změně došlo v důsledku klientských a portfoliových transakcí, jež ve sledovaném období prováděly centrální banky Eurosystému.

V souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem, neprováděl Eurosystém ve sledovaném týdnu žádné transakce na poskytnutí likvidity.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,5 mld. EUR na 346,1 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 0,5 mld. EUR na 1 082,2 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 49,2 mld. EUR na 233 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 24,3 mld. EUR na 203,3 mld. EUR. Ve středu 22. června 2016 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 49,1 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 49,9 mld. EUR se splatností jeden týden.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) byla poskytnuta 0,1 mld. EUR (prakticky beze změny oproti předchozímu týdnu), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 297,6 mld. EUR (oproti 321,2 mld. EUR během předchozího týdne). Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 21,5 mld. EUR na 1 212,9 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 24. červnu 2016

Rozdíl v porovnání se

17. červnem 2016 – nákup

Rozdíl v porovnání se

17. červnem 2016 – splacení

1. program nákupu krytých dluhopisů 17,9 mld. EUR - -0,2 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 7,7 mld. EUR - -0,1 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 183,0 mld. EUR +2,2 mld. EUR -0,2 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 19,7 mld. EUR +0,3 mld. EUR -0,2 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů podnikového sektoru 4,9 mld. EUR +2,6 mld. EUR -
Program nákupu aktiv veřejného sektoru 868,8 mld. EUR +17,1 mld. EUR -
Program pro trhy s cennými papíry 111,0 mld. EUR - -

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 1,9 mld. EUR na 613,1 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 377 277 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 299 619 1 635
  2.1 Pohledávky za MMF 76 551 −20
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 223 067 1 656
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 30 078 −1 002
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 18 287 528
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 18 287 528
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 501 186 791
  5.1 Hlavní refinanční operace 49 883 743
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 451 177 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 126 48
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 103 549 −4 173
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 1 558 993 21 986
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 1 212 942 21 496
  7.2 Ostatní cenné papíry 346 051 490
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 984 0
9 Ostatní aktiva 215 121 1 742
Aktiva celkem 3 131 095 21 506
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 082 176 493
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 910 950 −21 662
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 613 059 1 861
  2.2 Vkladová facilita 297 632 −23 571
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 259 48
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 3 777 −207
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 332 298 44 900
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 232 957 49 216
  5.2 Ostatní závazky 99 341 −4 316
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 56 556 −3 118
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 3 136 210
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 4 502 −504
  8.1 Vklady a ostatní závazky 4 502 −504
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 57 542 0
10 Ostatní pasiva 203 329 −427
11 Účty přecenění 375 994 0
12 Kapitál a rezervní fondy 100 836 1 821
Pasiva celkem 3 131 095 21 506

Kontakty pro média